Tài liệu C++,cực hay,^^.P1

Go down

Tài liệu C++,cực hay,^^.P1

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:03 pm

Bài 1 : Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng
một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta :

// my first program in C++ #include int main (){ cout << "Hello World!"; return 0;}
Hello World!


Chương
trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập
trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên
màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng
C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có. Hãy cùng
xem xét từng dòng một :


// my first program in
C++Đây
dòng chú thích. Tất cả các dòng bắt
đầu bằng hai dấu sổ (//)
được coi
chú thích
mà chúng không có bất kì một ảnh hưởng nào đến hoạt động của
chương trình
. Chúng có thể được các lập trình viên dùng để giải thích hay
bình phẩm bên trong mã nguồn của chương trình. Trong trường hợp này, dòng chú
thích là một giải thích ngắn gọn những gì mà chương trình chúng ta làm.

#include
Các câu bắt đầu bằng dấu (#) được dùng cho preprocessor (bộ
tiền xử lý ). Chúng không phải là những
dòng mã thực hiện
nhưng được dùng để báo hiệu cho trình dịch. Ở đây câu
lệnh #include báo
cho trình dịch biết cần phải "include"(bao gồm) thư viện iostream.
Đây là một thư viện vào ra cơ bản trong C++ và nó phải được
"include" vì nó sẽ được dùng trong chương trình. Đây là cách cổ điển
để sử dụng thư viện iostream


int main ()
Dòng này tương ứng với phần bắt đầu khai báo hàm main. Hàm main là điểm mà tất cả các chương
trình C++ bắt đầu thực hiện
. Nó không phụ thuộc vào vị trí của hàm này (ở
đầu, cuối hay ở giữa của mã nguồn) mà nội
dung của nó luôn được thực hiện đầu tiên khi chương trình bắt đầu
. Thêm vào
đó, do nguyên nhân nói trên, mọi chương trình C++ đều phải tồn tại một hàm main.Theo
sau main là một cặp ngoặc
đơn bởi
vì nó là một hàm. Trong C++, tất cả các hàm mà sau đó là một cặp ngoặc đơn () thì có nghĩa là
có thể có hoặc không có tham số (không bắt buộc)
. Nội dung của hàm main
tiếp ngay sau phần khai báo chính thức được bao trong các ngoặc nhọn ( { } )
như trong ví dụ của chúng ta


cout << "Hello World";
Dòng lệnh này làm việc quan trọng nhất của chương trình. cout là một
dòng (stream) output chuẩn trong C++
được định nghĩa trong thư viện iostream và những gì mà dòng lệnh này làm
là gửi chuỗi kí tự "Hello World" ra màn hình.

Chú ý rằng dòng này kết thúc bằng dấu chấm phẩy ( ; ). Kí tự này được dùng
để kết thúc một lệnh và bắt buộc phải có sau mỗi lệnh trong chương trình C++
của bạn (một trong những lỗi phổ biến nhất của những lập trình viên C++ là quên
mất dấu chấm phẩy).


return 0;
Lệnh return kết thúc hàm main và trả về mã đi sau nó, trong trường hợp
này là 0. Đây là một kết thúc bình thường của một chương trình không có một lỗi
nào trong quá trình thực hiện. Như bạn sẽ thấy trong các ví dụ tiếp theo, đây
là một cách phổ biến nhất để kết thúc một chương trình C++.

Chương trình được cấu trúc thành những dòng khác nhau để nó trở nên dễ đọc
hơn nhưng hoàn toàn không phải bắt buộc phải làm vậy. Ví dụ, thay vì viết

int main (){ cout << " Hello World "; return 0;}


ta
có thể viết


int main () { cout
<< " Hello World "; return 0; }


cũng
cho một kết quả chính xác như nhau.

Trong C++, các dòng lệnh được phân cách bằng dấu chấm phẩy ( Wink. Việc chia
chương trình thành các dòng chỉ nhằm để cho nó dễ đọc hơn mà thôi.

Các chú thích.
Các
chú thích được các lập trình viên sử dụng để ghi chú hay mô tả trong các phần
của chương trình. Trong C++ có hai cách để chú thích


// Chú thích theo dòng
/* Chú thích theo khối */


Chú
thích theo dòng bắt đầu từ cặp dấu xổ (//) cho đến cuối dòng. Chú thích theo
khối bắt đầu bằng /*
kết thúc bằng */ và có
thể bao gồm nhiều dòng. Chúng ta sẽ thêm các chú thích cho chương trình :

/* my second program in C++ with more comments */ #include int main (){ cout << "Hello World! "; // says Hello World! cout << "I'm a C++ program"; // says I'm a C++ program return 0;}
Hello World! I'm a C++ program


Nếu bạn viết các chú thích trong chương trình mà không sử
dụng các dấu //, /* hay */, trình dịch sẽ coi chúng như là các lệnh C++ và sẽ
hiển thị các lỗi.


Còn tiếp
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P2.1

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:13 pm

BÀI 2: CÁC BIẾN ,KIỂU VÀ HẰNG SỐMột tên (indentifiers) hợp lệ
là một chuỗi gồm các chữ cái, chữ số hoặc kí tự gạch dưới. Chiều dài của một tên là không giới hạn.Kí tự trống, các kí tự đánh
dấu đều không thể có mặt trong một tên. Chỉ có chữ cái, chữ số và kí tự gạch
dưới là được cho phép. Thêm vào đó, một tên biến luôn phải bắt đầu bằng một chữ
cái. Chúng cũng có thể bắt đầu bằng kí tự gạch dưới ( _ ) nhưng kí tự này
thường được dành cho các liên kết bên ngoài (external link). Không bao giờ
chúng bắt đầu bằng một chữ số.
Một luật nữa mà bạn phải quan tâm đến khi tạo ra các tên của riêng mình là chúng
không được trùng với bất kì từ khoá nào của ngôn ngữ hay của trình dịch, ví dụ
các tên sau đây luôn luôn được coi là từ khoá theo chuẩn ANSI-C++ và do vậy
chúng không thể được dùng để đặt tên
asm, car(thanh ghi địa chỉ hiện
hành), bool, break, marry, catch, to char, class, const, const_cast, continue,
default, delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, extern, false,
float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, namespace, new,
operator, private, protected, public, to register, reinterpret_cast, return,
short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template, this,
throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual,
void, volatile, wchar_t

Thêm vào đó, một số biểu diễn khác của các toán tử (operator) cũng không được
dùng làm tên vì chúng là những từ được dành riêng trong một số trường hợp.
and, and_eq, bitand, bitor, compl,
not, not_eq, or, or_eq, xor, xor_eq

Trình dịch của bạn có thể thêm một từ dành riêng đặc trưng khác. Ví dụ, rất
nhiều trình dịch 16 bit (như các trình dịch cho DOS) còn có thể các từ khoá far,
hugenear.
Chú ý: Ngôn ngữ C++ là "case sensitive" có nghĩa là phân biệt
chữ hoa chữ thường. Do vậy biến RESULT khác với result cũng như Result.


Các kiểu dữ liệu
Khi lập trình, chúng ta lưu trữ các biến trong bộ nhớ của máy tính nhưng máy
tính phải biết chúng ta muốn lưu trữ gì trong chúng vì các kiểu dữ liệu khác
nhau sẽ cần lượng bộ nhớ khác nhau.
Bộ nhớ của máy tính chúng ta được tổ chức thành các byte. Một byte là lượng bộ
nhớ nhỏ nhất mà chúng ta có thể quản lí. Một byte có thể dùng để lưu trữ một
loại dữ liệu nhỏ như là kiểu số nguyên từ 0 đến 255 hay một kí tự. Nhưng máy
tính có thể xử lý các kiểu dữ liệu phức tạp hơn bằng cách gộp nhiều byte lại
với nhau, như số nguyên dài hay số thập phân. Tiếp theo bạn sẽ có một danh sách
các kiểu dữ liệu cơ bản trong C++ cũng như miền giá trị mà chúng có thể biểu
diễnTên

Số byte

Mô tả

Miền giá trị

char


1

Kí tự hay kiểu số nguyên 8-bit

có dấu: -128 to 127
không dấu: 0 to 255

short


2

kiểu số nguyên 16-bit

có dấu: -32763 to 32762
không dấu: 0 to 65535

long

4

kiểu số nguyên 32-bit

có dấu:-2147483648 to 2147483647
không dấu: 0 to 4294967295

int


*

Số nguyên. Độ dài của nó phụ thuộc vào hệ thống, như trong
MS-DOS nó là 16-bit, trên Windows 9x/2000/NT là 32 bit...

Xem short, long

float

4

Dạng dấu phẩy động

3.4e + / - 38 (7 digits)

double

8

Dạng dấu phẩy động với độ chính xác gấp đôi

1.7e + / - 308 (15 digits)

long double

10

Dạng dấu phẩy động với độ chính xác hơn nữa

1.2e + / - 4932 (19 digits)

bool


1

Giá trị logic. Nó mới được thêm vào chuẩn ANSI-C++. Bởi
vậy không phải tất cả các trình dịch đều hỗ trợ nó.

true
hoặc false
Ngoài các kiểu dữ liệu cơ bản nói trên còn tồn tại các con
trỏ và các tham số không kiểu (void) mà chúng ta sẽ xem xét sau.


Khai báo một biến
Để có thể sử dụng một biến trong C++, đầu tiên chúng ta phải khai báo nó, ghi
rõ nó là kiểu dữ liệu nào. Chúng ta chỉ cần viết tên kiểu (như int, short,
float...) tiếp theo sau đó là một tên biến hợp lệ. Ví dụ
int a;
float mynumber;
Dòng đầu tiên khai báo một biến kiểu int với tên là a. Dòng thứ
hai khai báo một biến kiểu float với tên mynumber. Sau khi được
khai báo, các biến trên có thể được dùng trong phạm vi của chúng trong chương
trình.
Nếu bạn muốn khai báo một vài biến có cùng một kiểu và bạn muốn tiết kiệm công
sức viết bạn có thể khai báo chúng trên một dòng, ngăn cách các tên bằng dấu
phẩy. Ví dụ
int a, b, c;
khai báo ba biến kiểu int (a,bc) và hoàn toàn
tương đương với :
int a;
int b;
int c;
Các kiểu số nguyên (char,
short, long and int) có thể là số có dấu hay không
dấu tuỳ theo miền giá trị mà chúng ta cần biểu diễn. Vì vậy khi xác định một
kiểu số nguyên chúng ta đặt từ khoá signed
hoặc unsigned trước
tên kiểu dữ liệu. Ví dụ:
unsigned short NumberOfSons;
signed int MyAccountBalance;
Nếu ta không chỉ rõ signed
or unsigned nó sẽ được
coi là có dấu, vì vậy trong khai báo thứ hai chúng ta có thể viết :
int MyAccountBalance
cũng hoàn toàn tương đương với dòng khai báo ở trên. Trong thực tế, rất ít khi
người ta dùng đến từ khoá signed. Ngoại
lệ duy nhất của luật này kiểu char
. Trong chuẩn ANSI-C++ nó là kiểu
dữ liệu khác với signed char
unsigned char.
Để có thể thấy rõ hơn việc khai báo trong chương
trình, chúng ta sẽ xem xét một đoạn mã C++ ví dụ như sau:// operating with variables#includeint main ()

{

// declaring variables:

int a, b;

int result;// process:

a = 5;

b = 2;

a = a + 1;

result = a - b;// print out the result:

cout << result;// terminate the program:

return 0;

}


4
Đừng lo lắng nếu như việc khai báo có vẻ hơi lạ lùng với bạn.
Bạn sẽ thấy phần chi tiết còn lại trong phần tiếp theo


Khởi tạo các biến
Khi khai báo một biến, giá trị của nó mặc nhiên
là không xác định. Nhưng có thể bạn sẽ muốn nó mang một giá trị xác định khi
được khai báo. Để làm điều đó, bạn chỉ cần viết dấu bằng và giá trị bạn muốn
biến đó sẽ mang:
type identifier = initial_value ;
Ví dụ, nếu chúng ta muốn khai báo một biến inta chứa giá trị 0
ngay từ khi khởi tạo, chúng ta sẽ viết :
int a = 0;
Bổ xung vào cách khởi tạo kiểu C này, C++ còn có thêm một cách mới để khởi tạo
biến bằng cách bọc một cặp ngoặc đơn sau giá trị khởi tạo. Ví dụ :
int a (0);
Cả hai cách đều hợp lệ trong C++.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P2.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:16 pm

Phạm vi hoạt động của các biến
Tất cả các biến mà chúng ta sẽ sử dụng đều phải được khai báo trước. Một điểm
khác biết giữa Cvà C++ là trong C++ chúng ta có thể khai báo biến ở bất kì nơi
nào trong chương trình, thậm chí là ngay ở giữa các lệnh thực hiện chứ không
chỉ là ở đầu khối lệnh như ở trong C.
Mặc dù vậy chúng ta vẫn nên theo cách của ngôn ngữ C khi khai báo các biến bởi
vì nó sẽ rất hữu dụng khi cần sửa chữa một chương trình có tất cả các phần khai
báo được gộp lại với nhau. Bởi vậy, cách thông dụng nhất để khai báo biến là đặt nó trong phần bắt đầu của mỗi hàm
(biến cục bộ) hay trực tiếp trong thân chương trình, ngoài tất cả các hàm (biến
toàn cục).Global variables (biến
toàn cục) có thể được sử dụng ở bất kì đâu trong chương trình, ngay sau khi
nó được khai báo.
Tầm hoạt động của local variables (biến cục bộ) bị giới hạn trong phần
mã mà nó được khai báo. Nếu chúng được khai báo ở đầu một hàm (như hàm main),
tầm hoạt động sẽ là toàn bộ hàm main. Điều đó có nghĩa là trong ví dụ
trên, các biến được khai báo trong hàm main() chỉ có thể được dùng trong hàm
đó, không được dùng ở bất kì đâu khác.
Thêm vào các biến toàn cục và cục bộ, còn có các biến ngoài (external). Các
biến này không những được dùng trong một file mã nguồn mà còn trong tất cả
các file được liên kết trong chương trình.
Trong C++ tầm hoạt động của một biến chính
là khối lệnh mà nó được khai báo
(một khối lệnh là một tập hợp các lệnh
được gộp lại trong một bằng các ngoặc nhọn { } ). Nếu nó được khai báo
trong một hàm tầm hoạt động sẽ là hàm đó, còn nếu được khai báo trong vòng
lặp thì tầm hoạt động sẽ chỉ là vòng lặp đó....
Các hằng số


Một hằng số là bất kì một biểu thức nào
mang một giá trị cố định, như:
Các số nguyên
1776
707
-273
chúng là các hằng mang giá trị số. Chú ý rằng khi biểu diễn một hằng kiểu số
chúng ta không cần viết dấu ngoặc kép hay bất kì dấu hiệu nào khác.
Thêm vào những số ở hệ cơ số 10 ( cái mà tất cả chúng ta đều đã biết) C++
còn cho phép sử dụng các hằng số cơ số 8 và 16. Để biểu diễn một số hệ cơ số 8
chúng ta đặt trước nó kí tự 0, để biễu diễn số ở hệ cơ số 16 chúng ta đặt trước
nó hai kí tự 0x. Ví dụ:75 // Cơ số 10


0113 // cơ số 8


0x4b // cơ số 16Các số thập phân (dạng dấu phẩy động)
Chúng biểu diễn các số với phần thập phân và/hoặc số mũ. Chúng có thể bao gồm
phần thập phân, kí tự e (biểu diễn 10 mũ...). 3.14159 // 3.14159


6.02e23 // 6.02 x 1023


1.6e-19 // 1.6 x 10-19


3.0 // 3.0
Kí tự và xâu kí tự
Trong C++ còn tồn tại các hằng không
phải kiểu số như
:
z
p
"Hello world"
"How do you do?"

Hai biểu thức đầu tiên biểu diễn các kí tự đơn, các kí tự được đặt trong dấu
nháy đơn ( ), hai biểu thức tiếp
theo biểu thức các xâu kí tự được đặt trong dấu nháy kép (").
Khi viết các kí tự đơn hay các xâu kí tự cần phải đặt chúng trong các dấu nháy để phân biệt với các tên biến hay
các từ khoá. Chú ý:
x
x
x trỏ đến biến x trong khi x là kí tự hằng x
.
Các kí tự đơn và các xâu kí tự có một tính chất riêng biệt là các mã điều khiển. Chúng là những kí tự đặc
biệt mà không thể được viết ở bất kì đâu khác trong chương trình như là mã
xuống dòng (\n) hay tab (\t). Tất cả đều bắt đầu bằng dấu xổ
ngược (\). Sau đây là danh
sách các mã điều khiển đó:


\n

xuống dòng

\r

lùi về đầu dòng

\t

kí tự tab

\v

căn thẳng theo chiều dọc

\b

backspace

\f

sang trang

\a

Kêu bíp

\

dấu nháy đơn

\"

dấu nháy kép

\

dấu hỏi (?)

\\

kí tự xổ ngược (\)Ví dụ:
\n
\t
"Left \t Right"
"one\ntwo\nthree"

Thêm vào đó, để biểu diễn một mã ASCII bạn cần sử dụng kí tự xổ ngược (\) tiếp theo đó là mã ASCII viết trong
hệ cơ số 8 hay cơ số 16. Trong trường hợp đầu mã ASCII được viết ngay sau dấu
sổ ngược, trong trường hợp thứ hai, để sử dụng số trong hệ cơ số 16 bạn cần
viết kí tự x trước số đó (ví dụ \x20
hay \x4A).
Các hằng chuỗi kí tự có thể được viết trên nhiều dòng nếu mỗi dòng được kết
thúc bằng một dấu sổ ngược (\):
"string expressed in \
two lines"
Bạn có thể nối một vài hằng xâu kí tự ngăn cách bằng một hay vài dấu trống, kí
tự tab, xuống dòng hay bất kì kí tự trống nào khác. "we form" "a
unique" "string" "of characters"


Định nghĩa các hằng (#define)
Bạn có thể định nghĩa các hằng với tên mà bạn muốn để có thể sử dụng thường
xuyên mà không mất tài nguyên cho các biến bằng cách sử dụng chỉ thị #define. Đây là dạng của nó:
#define identifier value
Ví dụ:
#define PI 3.14159265
#define NEWLINE \n
#define WIDTH 100
chúng định nghĩa ba hằng số
mới. Sau khi khai báo bạn có thể sử dụng chúng như bất kì các hằng số nào khác,
ví dụ
circle = 2 * PI * r;
cout << NEWLINE;
Trong thực tế việc duy nhất mà trình dịch làm khi nó tìm thấy một chỉ thị #define là thay thế các tên hằng
tại bất kì chỗ nào chúng xuất hiện (như trong ví dụ trước, PI, NEWLINE hay WIDTH)
bằng giá trị mà chúng được định nghĩa. Vì vậy các hằng số #define được coi là các hằng số
macro

Chỉ thị #define không phải là
một lệnh thực thi, nó là chỉ thị tiền xử lý (preprocessor), đó là lý do trình dịch coi cả dòng là một chỉ thị và
dòng đó không cần kết thúc bằng dấu chấm phẩy
. Nếu bạn thêm dấu chấm phẩy vào cuối dòng, nó sẽ được coi là một phần
của giá trị định nghĩa hằng.Khai báo các hằng (const)
Với tiền tố const bạn có
thể khai báo các hằng với một kiểu xác định như là bạn làm với một biến
const int width = 100;
const to char tab = \t ;
const zip = 12440;
Trong trường hợp kiểu không được chỉ rõ
(như trong ví dụ cuối) trình dịch sẽ coi nó là kiểu int.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P3

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:19 pm

Bài 3 : Các Toán Tử

Qua bài trước chúng ta đã biết đến sự tồn tại của các biến và các hằng. Trong
C++, để thao tác với chúng ,ta sử dụng các toán tử, đó là các từ khoá và các
dấu không có trong bảng chữ cái nhưng lại có trên hầu hết các bàn phím trên thế
giới. Hiểu biết về chúng là rất quan trọng vì đây là một trong những thành phần
cơ bản của ngôn ngữ C++.


Toán
tử gán
(
=).Toán tử gán dùng để gán một giá trị nào đó cho một biến


a = 5;


gán giá trị nguyên 5 cho biến a. Vế trái bắt buộc phải
là một biến còn vế phải có thể là bất kì hằng, biến hay kết quả của một biểu
thức.


Cần phải nhấn mạnh rằng toán tử gán luôn được thực hiện từ trái sang phải và không bao giờ đảo ngược


a = b;


gán giá trị của biến a bằng giá trị đang chứa
trong biến b. Chú ý rằng chúng ta chỉ gán giá trịcủa
b cho a và sự thay đổi của b sau đó sẽ không ảnh hưởng đến giá
trị của a.


Một thuộc tính của toán tử gán trong C++ góp phần giúp nó vượt lên các
ngôn ngữ lập trình khác là việc cho phép vế phải có thể chứa các phép gán khác.
Ví dụ:


a = 2 + (b = 5);


tương đương với


b = 5;
a = 2 + b;


Vì vậy biểu thức sau cũng hợp lệ trong C++


a
= b = c = 5;


gán giá trị 5 cho cả ba biến a, bcCác
toán tử số học (
+, -, *, /, % )


Năm toán tử số học được hỗ trợ bởi ngôn ngữ là:


+

cộng

-

trừ

*

nhân

/

chia

%

lấy
phần dư (trong phép chia)


Thứ tự thực hiện các toán tử này cũng giống như
chúng được thực hiện trong toán học. Điều duy nhất có vẻ hơi lạ đối với bạn là
phép lấy phần dư, ký hiệu bằng dấu phần trăm (%). Đây chính là phép toán lấy
phần dư trong phép chia hai số nguyên với nhau. Ví dụ, nếu a = 11 % 3;, biến a sẽ mang giá
trị 2 vì 11 = 3*3 +2.


Các
toán tử gán phức hợp (
+=, -=, *=, /=,
%=, >>=, <<=, &=, ^=, |=
)


Một đặc tính của ngôn ngữ C++ làm cho nó nổi tiếng là một
ngôn ngữ súc tích chính là các toán tử gán phức hợp cho phép chỉnh sửa giá trị
của một biến với một trong những toán tử cơ bản sau:


value +=
increase;
tương đương với value
= value + increase;

a -= 5; tương đương với a = a - 5;
a /= b; tương đương với a = a / b;
price *= units + 1; tương
đương với price = price * (units + 1);và tương tự cho tất cả các toán tử khác.


Tăng
và giảm.Một ví dụ khác của việc tiết kiệm khi viết mã lệnh là toán tử
tăng (++) và giảm (--). Chúng tăng hoặc giảm giá trị chứa trong một biến đi 1.
Chúng tương đương với +=1
hoặc -=1. Vì vậy, các
dòng sau là tương đương:


a++;
a+=1;
a=a+1;


Một tính chất của toán tử này là nó có thể là tiền
tố
hoặc hậu tố, có nghĩa là có thể viết trước tên biến (++a)
hoặc sau (a++) và mặc dù trong hai biểu thức rất đơn giản đó nó có cùng
ý nghĩa nhưng trong các thao tác khác khi mà kết quả của việc tăng hay giảm
được sử dụng trong một biểu thức thì chúng có thể có một khác biệt quan trọng
về ý nghĩa: Trong trường hợp toán tử được sử dụng như là một tiền tố (++a)
giá trị được tăng trước khi biểu thức được tính và giá trị đã tăng được sử dụng
trong biểu thức; trong trường hợp ngược lại (a++) giá trị trong biến a
được tăng sau khi đã tính toán. Hãy chú ý sự khác biệt :


Ví dụ 1

Ví dụ 2

B=3;
A=++B;

// A is 4, B is 4

B=3;
A=B++;

// A is 3, B is 4

Các
toán tử quan hệ (
==, !=, >, <,
>=, <=
)


Để có thể so sánh hai biểu thức với nhau chúng ta có thể sử
dụng các toán tử quan hệ. Theo chuẩn ANSI-C++ thì giá trị của thao tác quan hệ
chỉ có thể là giá trị logic - chúng chỉ có thể có giá trị true hoặc false, tuỳ theo biểu thức kết quả là
đúng hay sai.


Sau đây là các toán tử quan hệ bạn có thể sử dụng trong C++

==

Bằng

!=

Khác

>

Lớn
hơn

<

Nhỏ
hơn

> =

Lớn
hơn hoặc bằng

< =

Nhỏ
hơn hoặc bằng
Ví dụ:


(7 == 5)

sẽ
trả giá trị false

(6 >= 6)

sẽ
trả giá trị true


tất nhiên thay vì sử dụng các số, chúng
ta có thể sử dụng bất cứ biểu thức nào. Cho a=2,
b=3c=6


(a*b >= c)

sẽ
trả giá trị true.

(b+4 < a*c)

sẽ
trả giá trị false

Cần
chú ý rằng = (một dấu bằng) lf hoàn toàn khác với == (hai dấu bằng). Dấu đầu
tiên là một toán tử gán ( gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến ở bên
trái) và dấu còn lại (==) là một toán tử quan hệ nhằm so sánh xem hai biểu thức
có bằng nhau hay không


Trong
nhiều trình dịch có trước chuẩn ANSI-C++ cũng như trong ngôn ngữ C, các toán
tử quan hệ không trả về giá trị logic true hoặc false mà trả về
giá trị int với 0 tương ứng với false còn giá trị khác 0
(thường là 1) thì tương ứng với true.

Các
toán tử logic (
!, &&, ||).

Toán tử ! tương đương với toán tử logic NOT, nó chỉ có
một đối số ở phía bên phải và việc duy nhất mà nó làm là đổi ngược giá trị của
đối số từ true sang false hoặc ngược lại. Ví dụ:


!(5 == 5)

trả
về false vì biểu thức
bên phải (5 == 5) có giá trịtrue.

!(6 <= 4)

trả
về true vì (6 <= 4)có giá trị false.

!true

trả
về false.

!false

trả
về true.


Toán tử logic &&
|| được sử dụng khi
tính toán hai biểu thức để lấy ra một kết quả duy nhất. Chúng tương ứng với các
toán tử logic ANDOR. Kết quả của chúng phụ thuộc vào mối quan
hệ của hai đối số:

Đối số thứ nhất
a

Đối số thứ hai
b

Kết quả
a && b

Kết quả
a || b

true

true

true

true

true

false

false

true

false

true

false

true

false

false

false

false


Ví dụ:


( (5 == 5)
&& (3 > 6) )
trả về false ( true
&& false ).
( (5 == 5) || (3 > 6))
trả về true ( true || false ).


Toán
tử điều kiện (
?
).Toán tử điều kiện tính toán một biểu thức và trả về một giá
trị khác
tuỳ thuộc vào biểu thức đó là đúng hay sai. Cấu trúc của nó như
sau:


condition ?
result1 : result2Nếu conditiontrue thì giá
trị trả về sẽ là
result1, nếu không giá trị trả về là result2.


7==5 ? 4 : 3

trả
về 37 không bằng 5.

7==5+2 ? 4 : 3

trả
về 47 bằng 5+2.

5>3 ? a : b

trả
về a, vì 5 lớn
hơn 3.

a>b ? a : b

trả
về giá trị lớn hơn, a
hoặc b.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P3.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:21 pm

Các
toán tử thao tác bit (
&, |, ^,
~, <<, >>
).


Các toán tử thao tác bit thay đổi các bit biểu diễn một biến,
có nghĩa là thay đổi biểu diễn nhị phân của chúng


toán
tử

asm


tả

&

AND

Logical
AND

|

OR

Logical
OR

^

XOR

Logical
exclusive OR

~

NOT

Đảo
ngược bit

<<

SHL

Dịch
bit sang trái

>>

SHR

Dịch
bit sang phải


Các
toán tử chuyển đổi kiểuCác toán tử chuyển đổi kiểu cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu
từ kiểu này sang kiểu khác. Có vài cách để làm việc này trong C++, cách cơ bản
nhất được thừa kế từ ngôn ngữ C là đặt
trước biểu thức cần chuyển đổi tên kiểu
dữ liệu
được bọc trong cặp ngoặc đơn ()
, ví dụ:


int i;
float f = 3.14;
i = (int) f;


Đoạn mã trên chuyển số thập phân 3.14 sang một số nguyên (3).
Ở đây, toán tử chuyển đổi kiểu là (int). Một cách khác để làm điều này trong
C++ là sử dụng các constructors (ở một số sách thuật ngữ
này được dịch là cấu tử nhưng tôi thấy nó có vẻ không xuôi tai lắm) thay
vì dùng các toán tử : đặt trước biểu thức cần chuyển đổi kiểu tên kiểu mới
và bao bọc biểu thức giữa một cặp ngoặc đơn.


i = int ( f );


Cả hai cách chuyển đổi kiểu đều hợp lệ trong C++. Thêm vào đó
ANSI-C++ còn có những toán tử chuyển đổi kiểu mới đặc trưng cho lập trình hướng
đối tượng.


sizeof()


Toán tử này có một tham
số
, đó có thể là một kiểu dữ liệu
hay là một biến và trả về kích cỡ
bằng byte của kiểu hay đối tượng đó.


a = sizeof (char);a sẽ mang giá trị 1 vì kiểu char luôn có kích
cỡ 1 byte trên mọi hệ thống. Giá trị trả về của sizeof là một hằng số
vì vậy nó luôn luôn được tính trước khi chương trình thực hiện.


Các toán tử khác


Trong C++ còn có một số các toán tử khác, như các toán tử
liên quan đến con trỏ hay lập trình hướng đối tượng. Chúng sẽ được nói đến cụ
thể trong các phần tương ứng.

Thứ tự ưu tiên của các toán tử
Khi
viết các biểu thức phức tạp với nhiều toán hạng các bạn có thể tự hỏi toán hạng
nào được tính trước, toán hạng nào được tính sau. Ví dụ như trong biểu thức
sau:


a = 5 + 7 % 2thể có hai cách hiểu sau:


a = 5 +
(7 % 2) với kết quả là 6,
hoặc
a = (5 +
7) % 2 với kết quả là 0


Câu trả lời đúng là biểu thức đầu tiên. Vì
nguyên nhân nói trên, ngôn ngữ C++ đã thiết lập một thứ tự ưu tiên giữa các
toán tử, không chỉ riêng các toán tử số học mà tất cả các toán tử có thể xuất
hiện trong C++. Thứ tự ưu tiên của chúng được liệt kê trong bảng sau theo thứ
tự từ cao xuống thấp.


Thứ
tự


Toán
tửtả


Associativity

1

::

scope

Trái


2

() [ ] -> . sizeofTrái

3

++ --

tăng/giảm

Phải

~

Đảo ngược bit

!

NOT

& *

Toán tử con trỏ

(type)

Chuyển đổi kiểu

+ -

Dương hoặc âm

4

* / %

Toán
tử số học

Trái

5

+ -

Toán
tử số học

Trái

6

<< >>

Dịch
bit

Trái

7

< <= > >=

Toán
tử quan hệ

Trái

8

== !=

Toán
tử quan hệ

Trái

9

& ^ |

Toán
tử thao tác bit

Trái

10

&& ||

Toán
tử logic

Trái

11

?:

Toán tử điều kiện

Phải

12

= += -= *=
/= %=

>>= <<= &= ^= |=

Toán tử gán

Phải

13

,

Dấu
phẩy

Trái

Associativity định nghĩa trong trường hợp có một vài toán tử có cùng
thứ tự ưu tiên thì cái nào sẽ được tính trước, toán tử ở phía xa nhất bên phải
hay là xa nhất bên trái.

Nếu bạn muốn viết một biểu thức phức tạp mà lại không chắc lắm về thứ tự ưu
tiên của các toán tử thì nên sử dụng các ngoặc đơn. Các bạn nên thực hiện
điều này vì nó sẽ giúp chương trình dễ đọc hơn.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay.P4.1

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:26 pm

Bài 4 : Các Cấu Trúc Điều Khiển

Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau.
Trong quá trình chạy nó có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó. Để làm
điều này chúng ta sử dụng các cấu trúc điều khiển.

Cùng với việc giới thiệu các cấu trúc điều khiển chúng ta cũng sẽ phải biết
tới một khái niệm mới: khối lệnh, đó là một nhóm các lệnh được ngăn cách
bởi dấu chấm phẩy (Wink nhưng được gộp trong một khối giới hạn bởi một cặp
ngoặc nhọn: {}.

Hầu hết các cấu trúc điều khiển mà chúng ta sẽ xem xét trong chương này cho
phép sử dụng một lệnh đơn hay một khối lệnh làm tham số, tuỳ thuộc vào chúng ta
có đặt nó trong cặp ngoặc nhọn hay không.

Cấu trúc điều kiện: ifelse
Cấu
trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một
điều kiện nào đó thoả mãn. Dạng của nó như sau:


if (condition) statement


trong
đó condition (điều kiện) là
biểu thức sẽ được tính toán. Nếu điều kiện đó là true, statement
(câu lệnh) được thực hiện. Nếu không statement
bị bỏ qua (không thực hiện) và chương trình tiếp tục thực hiện lệnh tiếp sau
cấu trúc điều kiện.

Ví dụ, đoạn mã sau đây sẽ viết x is
100
chỉ khi biến x
chứa giá trị 100:


if (x == 100)
cout << "x is
100";


Nếu
chúng ta muốn có hơn một lệnh được thực hiện trong trường hợp conditiontrue chúng ta có thể chỉ định một khối
lệnh
bằng cách sử dụng một cặp ngoặc nhọn {
}:


if (x == 100)
{
cout << "x is
";
cout << x;
}

Chúng ta cũng có thể chỉ định điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện không được
thoả mãn bằng cách sửu dụng từ khoá else. Nó được sử dụng cùng với if như sau:


if (condition) statement1 else statement2dụ:


if (x == 100)
cout << "x is
100";
else
cout << "x is not
100";

Cấu trúc if + else có thể
được móc nối để kiểm tra nhiều giá trị. Ví dụ sau đây sẽ kiểm tra xem giá trị
chứa trong biến x là dương, âm hay bằng không.if (x > 0)
cout << "x is
positive";
else if (x < 0)
cout << "x is
negative";
else
cout << "x is
0";

Các cấu trúc lặp
Mục
đích của các vòng lặp là lặp lại một thao tác với một số lần nhất định hoặc
trong khi một điều kiện nào đó còn thoả mãn.


Vòng
lặp while .Dạng của nó như sau:


while (expression) statement
chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại statement
khi điều kiện expression (biểu
thức)còn thoả mãn.


Ví dụ, chúng ta sẽ viết một chương trình đếm ngược
sử dụng vào lặp while:


// custom countdown using while#include int main (){ int n; cout << "Enter the starting number > "; cin >> n; while (n>0) { cout << n << ", "; --n; } cout << "FIRE!"; return 0;}
Enter the starting number > 8
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, FIRE!

Khi chương trình chạy người sử dụng được yêu cầu
nhập vào một số để đếm ngược. Sau đó, khi vòng lặp while bắt đầu nếu số mà người dùng
nhập vào thoả mãn điều kiện điều kiện n>0
khối lệnh sẽ được thực hiện một số lần không xác định chừng nào điều kiện (n>0) còn được thoả mãn.


Chúng ta cần phải nhớ rằng vòng
lặp phải kết thúc ở một điểm nào đó, vì vậy bên trong vòng lặp chúng ta phải
cung cấp một phương thức nào đó để buộc condition
trở thành sai nếu không thì nó sẽ lặp lại mãi mãi. Trong ví dụ trên vòng lặp phải
có lệnh --n; để làm cho condition trở thành sai sau một số lần
lặp.


Vòng
lặp do-whileDạng thức:


do statement while (condition);Chức năng của nó là hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ
trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi
statement được thực hiện,
vì vậy statement sẽ được
thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi condition
không bao giờ được thoả mãn. Ví dụ, chương trình dưới đây sẽ viết ra bất kì số
nào mà bạn nhập vào cho đến khi bạn nhập số 0.


// number echoer#include int main (){ unsigned long n; do { cout << "Enter number (0 to end): "; cin >> n; cout << "You entered: " << n << "\n"; } while (n != 0); return 0;}
Enter number (0 to end): 12345
You entered: 12345
Enter number (0 to end): 160277
You entered: 160277
Enter number (0 to end): 0
You entered: 0

Vòng lặp do-while thường được dùng khi
điều kiện để kết thúc vòng lặp nằm trong vòng lặp
, như trong ví dụ trên, số
mà người dùng nhập vào là điều kiện kiểm tra để kết thúc vòng lặp. Nếu bạn
không nhập số 0 trong ví dụ trên thì vòng lặp sẽ không bao giờ chấm dứt.


Vòng
lặp for .Dạng thức:


for (initialization; condition; increase) statement;


và chức năng chính của nó là lặp lại statement chừng nào condition còn mang giá trị đúng, như
trong vòng lặp while. Nhưng thêm vào đó, for cung cấp chỗ
dành cho lệnh khởi tạo và lệnh tăng
. Vì vậy vòng lặp này được thiết kế đặc
biệt lặp lại một hành động với một số lần xác định.


Cách thức hoạt động của nó như sau:


1, initialization
được thực hiện. Nói chung nó đặt một giá khí ban đầu cho biến điều khiển. Lệnh
này được thực hiện chỉ một lần.
2, condition được kiểm
tra, nếu nó là đúng vòng lặp tiếp tục còn nếu không vòng lặp kết thúc và statement được bỏ qua.
3, statement được thực hiện. Nó có thể là một lệnh đơn hoặc là một
khối lệnh được bao trong một cặp ngoặc nhọn.
4, Cuối cùng, increase
được thực hiện để tăng biến điều khiển và vòng lặp quay trở lại bước 2.


Sau đây là một ví dụ đếm ngược sử dụng vòng for.


// countdown using a for loop#include int main (){ for (int n=10; n>0; n--) { cout << n << ", "; } cout << "FIRE!"; return 0;}
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, FIRE!Phần khởi tạo và lệnh tăng không bắt buộc phải có. Chúng có thể được bỏ qua
nhưng vẫn phải có dấu chấm phẩy ngăn cách giữa các phần. Vì vậy, chúng ta có
thể viết for (;n<10;)
hoặc for (;n<10;n++).


Bằng cách sử dụng dấu phẩy, chúng ta có thể dùng
nhiều lệnh trong bất kì trường nào trong vòng for, như là trong phần
khởi tạo. Ví dụ chúng ta có thể khởi tạo một lúc nhiều biến trong vòng lặp:

for ( n=0, i=100 ; n!=i ; n++, i-- ){ // cái gì ở đây cũng được...}


Vòng
lặp này sẽ thực hiện 50 lần nếu như n và i không bị thay đổi trong thân vòng
lặp:
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay.P4.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:27 pm

Các
lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy

Lệnh
break.Sử
dụng break chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp ngay cả khi điều kiện để
nó kết thúc chưa được thoả mãn. Lệnh này có thể được dùng để kết thúc một
vòng lặp không xác định hay buộc nó phải kết thúc giữa chừng thay vì kết thúc
một cách bình thường. Ví dụ, chúng ta sẽ dừng
việc đếm ngược trước khi nó kết thúc:


// break loop example#include int main (){ int n; for (n=10; n>0; n--) { cout << n << ", "; if (n==3) { cout << "countdown aborted!"; break; } } return 0;}
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, countdown aborted!
Lệnh
continue.Lệnh
continue làm cho chương trình bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và nhảy
sang lần lặp tiếp theo. Ví dụ chúng ta sẽ bỏ qua số 5 trong phần đếm ngược:


// break loop example#include int main (){ for (int n=10; n>0; n--) { if (n==5) continue; cout << n << ", "; } cout << "FIRE!"; return 0;}
10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, FIRE!
Lệnh
goto.Lệnh
này cho phép nhảy vô điều kiện tới bất kì điểm nào trong chương trình. Nói
chung bạn nên tránh dùng nó trong chương trình C++. Tuy nhiên chúng ta vẫn có
một ví dụ dùng lệnh goto để đếm ngược:


// goto loop example#include int main (){ int n=10; loop: ; cout << n << ", "; n--; if (n>0) goto loop; cout << "FIRE!"; return 0;}
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, FIRE!
Hàm
exit.Mục
đích của exit là kết thúc chương trình và trả về một mã xác định. Dạng thức của nó như sau


void exit (int exit code);


exit code được dùng bởi một số hệ điều hành hoặc có
thể được dùng bởi các chương trình gọi. Theo quy ước, mã trả về 0 có nghĩa là
chương trình kết thúc bình thường còn các giá trị khác 0 có nghĩa là có lỗi.

Cấu trúc lựa chọn: switch.
Cú pháp của lệnh switch hơi đặc
biệt một chút. Mục đích của nó là kiểm tra một vài giá trị hằng cho một biểu
thức, tương tự với những gì chúng ta làm ở đầu bài này khi liên kết một vài
lệnh if else if với nhau. Dạng thức của nó như sau:


switch (expression) {
case
constant1:
block of
instructions 1

break;
case
constant2:
block of
instructions 2

break;
.
.
.
default:
default
block of instructions

}hoạt động theo cách sau: switch tính biểu thức và kiểm tra xem nó có
bằng constant1 hay không,
nếu đúng thì nó thực hiện block of
instructions 1
cho đến khi tìm thấy từ khoá break, sau
đó nhảy đến phần cuối của cấu trúc lựa chọn switch.
Còn nếu không, switch sẽ kiểm tra xem biểu thức có bằng constant2 hay không. Nếu đúng nó sẽ
thực hiện block of instructions 2
cho đến khi tìm thấy từ khoá break.
Cuối cùng, nếu giá trị biểu thức không bằng bất kì hằng nào được chỉ định ở
trên (bạn có thể chỉ định bao nhiêu câu lệnh case tuỳ thích), chương
trình sẽ thực hiện các lệnh trong phần default: nếu nó tồn tại vì phần
này không bắt buộc phải có.


Hai
đoạn mã sau là tương đương:ví dụ switch

if-else tương
đương

switch (x) { case 1: cout << "x is 1"; break; case 2: cout << "x is 2"; break; default: cout << "value of x unknown"; } if (x == 1) { cout << "x is 1"; }else if (x == 2) { cout << "x is 2"; }else { cout << "value of x unknown"; }
Tôi
đã nói ở trên rằng cấu trúc của lệnh switch hơi đặc biệt. Chú ý
sự tồn tại của lệnh break ở cuối mỗi khối lệnh. Điều này là cần thiết vì
nếu không thì sau khi thực hiện block of
instructions 1
chương trình sẽ không nhảy đến cuối của lệnh
switch mà sẽ thực hiện các khối lệnh tiếp theo cho đến khi nó tìm thấy lệnh break
đầu tiên. Điều này khiến cho việc đặt cặp ngoặc nhọn { } trong mỗi trường hợp là không cần
thiết và có thể được dùng khi bạn muốn thực hiện một khối lệnh cho nhiều trường
hợp khác nhau, ví dụ:

switch (x) { case 1: case 2: case 3: cout << "x is 1, 2 or 3"; break; default: cout << "x is not 1, 2 nor 3"; }


Chú
ý rằng lệnh switch chỉ có
thể được dùng để so sánh một biểu thức với các hằng. Vì vậy chúng
ta không thể đặt các biến (case (n*2):)
hay các khoảng (case (1..3):)
vì chúng không phải là các hằng hợp lệ. Nếu bạn cần kiểm tra các khoảng hay
nhiều giá trị không phải là hằng số hãy kết hợp các lệnh ifelse
if
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay.P5.1

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:28 pm

Bài 5 : Hàm (I)

Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một điểm khác của
chương trình. Dạng thức của nó như sau:


type name ( argument1, argument2, ...) statement


trong
đó:
type là kiểu dữ
liệu được trả về của hàm
name là tên gọi
của hàm.
arguments là các
tham số (có nhiều bao nhiêu cũng được tuỳ theo nhu cầu). Một tham số bao gồm
tên kiểu dữ liệu sau đó là tên của tham số giống như khi khai báo biến (ví dụ int x) và đóng vai trò bên trong hàm như
bất kì biến nào khác. Chúng dùng để truyền tham số cho hàm khi nó được gọi. Các
tham số khác nhau được ngăn cách bởi các dấu phẩy.
statement là thân
của hàm. Nó có thể là một lệnh đơn hay một khối lệnh.

Dưới đây là ví dụ đầu tiên về hàm:


// function example#include int addition (int a, int b){ int r; r=a+b; return (r);} int main (){ int z; z = addition (5,3); cout << "The result is " << z; return 0;}
The result is 8Để có thể hiểu được đoạn mã này, trước hết hãy nhớ lại những điều đã nói ở
bài đầu tiên: một chương trình C++ luôn bắt đầu thực hiện từ hàm main. Vì vậy chúng ta bắt đầu từ đây.

Chúng ta có thể thấy hàm main
bắt đầu bằng việc khai báo biến z kiểu int.
Ngay sau đó là một lời gọi tới hàm addition.
Nếu để ý chúng ta sẽ thấy sự tương tự giữa cấu trúc của lời gọi hàm với khai
báo của hàm:

Các
tham số có vai trò thật rõ ràng. Bên trong hàm main chúng ta gọi hàm addition và truyền hai giá trị: 53 tương ứng với hai tham số int aint b được khai báo cho hàm addition.

Vào thời điểm hàm được gọi từ main,
quyền điều khiển được chuyển sang cho hàm addition.
Giá trị của c hai tham số (5
3) được copy sang hai
biến cục bộ int aint b bên trong hàm.

Dòng lệnh sau:


return (r);


kết
thúc hàm addition, và trả
lại quyền điều khiển cho hàm nào đã gọi nó (main)
và tiếp tục chương trình ở cái điểm mà nó bị ngắt bởi lời gọi đến addition. Nhưng thêm vào đó, giá trị
được dùng với lệnh return
(r) chính là giá trị được
trả về của hàm.\

Giá
trị trả về bởi một hàm chính là giá trị của hàm khi nó được tính toán. Vì vậy
biến z sẽ có có giá trị
được trả về bởi addition (5, 3),
đó là 8.


Phạm vi hoạt động của các
biến [nhắc lại]

Bạn cần nhớ rằng phạm vi hoạt động của các biến khai báo trong một hàm hay
bất kì một khối lệnh nào khác chỉ là hàm đó hay khối lệnh đó và không thể sử
dụng bên ngoài chúng. Ví dụ, trong chương trình ví dụ trên, bạn không thể sử
dụng trực tiếp các biến a,
b hay r trong hàm main vì chúng là các biến cục bộ của
hàm addition. Thêm vào
đó bạn cũng không thể sử dụng biến z
trực tiếp bên trong hàm addition
vì nó làm biến cục bộ của hàm main.

Tuy nhiên bạn có thể khai báo các biến toàn cục để có thể sử dụng chúng ở
bất kì đâu, bên trong hay bên ngoài bất kì hàm nào. Để làm việc này bạn cần
khai báo chúng bên ngoài mọi hàm hay các khối lệnh, có nghĩa là ngay trong
thân chương trình.

Đây là một ví dụ khác về hàm:


// function example#include int subtraction (int a, int b){ int r; r=a-b; return (r);} int main (){ int x=5, y=3, z; z = subtraction (7,2); cout << "The first result is " << z << '\n'; cout << "The second result is " << subtraction (7,2) << '\n'; cout << "The third result is " << subtraction (x,y) << '\n'; z= 4 + subtraction (x,y); cout << "The fourth result is " << z << '\n'; return 0;}
The first result is 5
The second result is 5
The third result is 2
The fourth result is 6
Trong trường hợp này chúng ta tạo ra hàm subtraction.
Chức năng của hàm này là lấy hiệu của hai tham số rồi trả về kết quả.

Tuy nhiên, nếu phân tích hàm main
các bạn sẽ thấy chương trình đã vài lần gọi đến hàm subtraction. Tôi đã sử dụng vài cách
gọi khác nhau để các bạn thấy các cách khác nhau mà một hàm có thể được gọi.

Để có hiểu cặn kẽ ví dụ này bạn cần nhớ rằng một lời gọi đến một hàm có thể
hoàn toàn được thay thế bởi giá trị của nó. Ví dụ trong lệnh gọi hàm đầu tiên :z = subtraction (7,2);
cout << "The first result is " << z;Nếu
chúng ta thay lời gọi hàm bằng giá trị của nó (đó là 5), chúng ta sẽ có:


z = 5;
cout << "The first result is " << z;


Tương tự như vậy


cout <<
"The second result is " << subtraction (7,2);cũng
cho kết quả giống như hai dòng lệnh trên nhưng trong trường hợp này chúng ta
gọi hàm subtraction trực tiếp
như là một tham số của cout.
Chúng ta cũng có thể viết:


cout << "The second
result is " << 5;


5 là kết quả của subtraction (7,2).

Còn với lệnh


cout << "The third
result is " << subtraction (x,y);Điều
mới mẻ duy nhất ở đây là các tham số của subtraction
là các biến thay vì các hằng. Điều này là hoàn toàn hợp lệ. Trong trường hợp
này giá trị được truyền cho hàm subtraction
giá trị của x
and y.

Trường hợp thứ tư cũng hoàn toàn tương tự. Thay vì viết


z = 4
+ subtraction (x,y);chúng ta có thể viết:


z =
subtraction (x,y) + 4;cũng hoàn toàn cho kết quả tương đương.
Chú ý rằng dấu chấm phẩy được đặt ở cuối biểu thức chứ không cần thiết phải đặt
ngay sau lời gọi hàm.


Các hàm không kiểu. Cách sử dụng
void.

Nếu bạn còn nhớ cú pháp của một lời khai
báo hàm:


type
name
( argument1, argument2 ...) statement


bạn sẽ thấy rõ ràng rằng nó bắt đầu với
một tên kiểu, đó là kiểu dữ liệu sẽ được hàm trả về bởi lệnh return. Nhưng nếu chúng ta không muốn trả về giá
trị nào thì sao ?

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta
muốn tạo ra một hàm chỉ để hiển thị một thông báo lên màn hình. Nó không cần
trả về một giá trị nào cả, hơn nữa cũng không cần nhận tham số nào hết. Vì vậy
người ta đã nghĩ ra kiểu dữ liệu void trong ngôn ngữ C. Hãy xem xét chương trình sau:// void function example#include void dummyfunction (void){ cout << "I'm a function!";} int main (){ dummyfunction (); return 0;}
I'm a function!


Từ khoá void
trong phần danh sách tham số có nghĩa là hàm này không nhận một tham số nào.
Tuy nhiên trong C++ không cần thiết phải sử dụng void để làm điều này. Bạn chỉ đơn giản sử dụng cặp
ngoặc đơn ( ) là xong.

Bởi vì hàm của chúng ta không có một tham số nào, vì vậy lời gọi hàm dummyfunction sẽ là :


dummyfunction ();


Hai dấu ngoặc đơn là cần thiết để cho trình dịch hiểu đó là
một lời gọi hàm chứ không phải là một tên biến hay bất kì dấu hiệu nào khác.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay.P6

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:31 pm

Bài 6 : Hàm (II)

Truyền tham số theo tham số giá trị hay tham số biến.
Cho
đến nay, trong tất cả các hàm chúng ta đã biết, tất cả các tham số truyền cho
hàm đều được truyền theo giá trị. Điều này có nghĩa là khi chúng ta gọi
hàm với các tham số, những gì chúng ta truyền cho hàm là các giá trị chứ
không phải bản thân các biến. Ví dụ, giả sử chúng ta gọi hàm addition như sau:


int x=5,
y=3, z;
z = addition ( x , y );


Trong trường hợp này khi chúng ta gọi hàm addition thì các giá trị 5 and 3 được truyền cho hàm, không phải là bản thân các
biến.
Đến đây các bạn có thể hỏi tôi: Như vậy thì sao, có ảnh hưởng gì đâu ? Điều
đáng nói ở đây là khi các bạn thay đổi giá trị của các biến a hay b bên trong hàm thì các biến xy vẫn không thay đổi vì chúng đâu có được truyền cho
hàm chỉ có giá trị của chúng được truyền mà thôi.

Hãy xét trường hợp bạn cần thao tác với một biến ngoài ở bên trong một hàm.
Vì vậy bạn sẽ phải truyền tham số dưới dạng tham số biến như ở trong hàm duplicate trong ví dụ dưới đây:


// passing parameters by reference#include void duplicate (int& a, int& b, int& c){ a*=2; b*=2; c*=2;}int main (){ int x=1, y=3, z=7; duplicate (x, y, z); cout << "x=" << x << ", y=" << y << ", z=" << z; return 0;}
x=2, y=6, z=14Điều đầu tiên làm bạn chú ý là trong khai báo của duplicate theo sau tên kiểu của mỗi
tham số đều là dấu và (&),
để báo hiệu rằng các tham số này được
truyền theo tham số biến chứ không phải tham số giá trị.


Khi truyền tham số dưới dạng tham số biến chúng ta đang truyền bản thân biến
đó và bất kì sự thay đổi nào mà chúng ta thực hiện với tham số đó bên trong hàm
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biến đó.Trong ví dụ trên, chúng ta đã liên kết a,
bc với các tham số khi gọi hàm (x, y
z) và mọi sự thay đổi
với a bên trong hàm sẽ
ảnh hưởng đến giá trị của xvà hoàn toàn tương tự với b
y, cz.


Kiểu
khai báo tham số theo dạng tham số biến sử dụng dấu và (&) chỉ có trong C++. Trong ngôn
ngữ C chúng ta phải sử dụng con trỏ để làm việc tương tự như thế.

Truyền tham số dưới dạng tham số biến cho phép một hàm trả về nhiều hơn một
giá trị. Ví dụ, đây là một hàm trả về số liền trước và liền sau của tham số đầu
tiên.


// more than one returning value#include void prevnext (int x, int& prev, int& next){ prev = x-1; next = x+1;} int main (){ int x=100, y, z; prevnext (x, y, z); cout << "Previous=" << y << ", Next=" << z; return 0;}
Previous=99, Next=101Giá trị mặc định của tham số.
Khi
định nghĩa một hàm chúng ta có thể chỉ định những giá trị mặc định sẽ được
truyền cho các đối số trong trường hợp chúng bị bỏ qua khi hàm được gọi. Để làm
việc này đơn giản chỉ cần gán một giá trị cho đối số khi khai báo hàm. Nếu giá
trị của tham số đó vẫn được chỉ định khi gọi hàm thì giá trị mặc định sẽ bị bỏ
qua. Ví dụ:
// default values in functions#include int divide (int a, int b=2){ int r; r=a/b; return (r);}int main (){ cout << divide (12); cout << endl; cout << divide (20,4); return 0;}
6
5


Nhưng chúng ta thấy trong thân chương trình, có hai lời gọi hàm divide. Trong lệnh đầu tiên:


divide (12)


chúng
ta chỉ dùng một tham số nhưng hàm divide
cho phép đến hai. Bởi vậy hàm divide
sẽ tự cho tham số thứ hai giá trị bằng 2
vì đó là giá trị mặc định của nó (chú ý phần khai báo hàm được kết thúc bởi int b=2). Vì vậy kết quả sẽ là 6
(12/2).

Trong lệnh thứ hai:


divide (20,4)hai tham số, bởi vậy giá trị mặc định sẽ được bỏ qua. Kết quả của hàm sẽ là 5
(20/4).

Quá tải các hàm.
Hai
hàm có thể có cũng tên nếu khai báo tham số của chúng khác nhau, điều này có
nghĩa là bạn có thể đặt cùng một tên cho nhiều hàm nếu chúng có số tham số khác
nhau hay kiểu dữ liệu của các tham số khác nhau (hay thậm chí là kiểu dữ liệu
trả về khác nhau). Ví dụ:


// overloaded function#include int divide (int a, int b){ return (a/b);} float divide (float a, float b){ return (a/b);} int main (){ int x=5,y=2; float n=5.0,m=2.0; cout << divide (x,y); cout << "\\n"; cout << divide (n,m); return 0;}
2
2.5
Trong ví dụ này chúng ta định nghĩa hai hàm có cùng tên nhưng một hàm dùng
hai tham số kiểu int
hàm còn lại dùng kiểu float.
Trình biên dịch sẽ biết cần phải gọi hàm nào bằng cách phân tích kiểu tham số
khi hàm được gọi.

Để đơn giản tôi viết cả hai hàm đều có mã lệnh như nhau nhưng điều này không
bắt buộc. Bạn có thể xây dựng hai hàm có cùng tên nhưng hoạt động hoàn toàn
khác nhau.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay.P6.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:32 pm

Các hàm inline.
Chỉ
thị inline có thể được đặt trước khao báo của một hàm để chỉ rõ rằng lời
gọi hàm sẽ được thay thế bằng mã lệnh của hàm khi chương trình được dịch. Việc
này tương đương với việc khai báo một macro, lợi ích của nó chỉ thể hiện với
các hàm rất ngắn, tốc độ chạy chương trình sẽ được cải thiện vì nó không phải
gọi một thủ tục con.

Cấu trúc của nó như sau:

inline type name ( arguments
...
) { instructions ... }

lời gọi hàm cũng như bất kì một hàm nào khác. Không cần thiết phải đặt từ khoá inline trong lệnh gọi, chỉ cần trong
lời khai báo hàm là đủ.

Đệ qui.
Các
hàm có thể gọi chính nó. Điều này có thể có ích với một số tác vụ như là một số
phương pháp sắp xếp hay tính giai thừa của một số. Ví dụ, để tính giai thừa của
một số (n), công thức toán học của nó như sau:


n! = n * (n-1) * (n-2) * (n-3)
... * 1một hàm đệ qui để tính toán sẽ như sau:


// factorial calculator#include long factorial (long a){ if (a > 1) return (a * factorial (a-1)); else return (1);} int main (){ long l; cout << "Type a number: "; cin >> l; cout << "!" << l << " = " << factorial (l); return 0;}
Type a number: 9
!9 = 362880
Chú ý trong hàm factorial
chúng ta có thể lệnh gọi chính nó nhưng chỉ khi tham số lớn hơn 1, nếu không thì hàm sẽ thực hiện một
vòng lặp vô hạn vì sau khi đến 0 nó sẽ tiếp tục nhân cả những số âm.

Hàm này có một hạn chế là kiểu dữ liệu mà nó dùng (long) không cho phép tính giai thừa quá 12!.Khai báo mẫu cho hàm.
Cho
đến giờ chúng ta hoàn toàn phải định nghĩa hàm trước lệnh gọi đầu tiên đến nó,
mà thường là trong main,
vì vậy hàm main luôn phải
nằm cuối chương trình. Nếu bạn thử lặp lại một vài ví dụ về hàm trước đây nhưng
thử đặt hàm main trước
bất kì một hàm được gọi từ nó, bạn gần như chắc chắn sẽ nhận được thông báo
lỗi. Nguyên nhân là một hàm phải được khai báo trước khi nó được gọi như
nhưnggx gì chúng ta đã làm trng tất cả các ví dụ.

Nhưng có một cách khác để tránh phải viết tất cả mã chương trình trước khi
chúng có thể được dùng trong main
hay bất kì một hàm nào khác. Đó chính là khai báo mẫu cho hàm. Cách này
bao gồm việc khai báo hàm một cách ngắn gọn nhưng đủ để cho trình dịch có thể
biết các tham số và kiểu dữ liệu trả về của hàm.

Dạng của nó như sau:


type name ( argument_type1, argument_type2, ...);


Đây
chính là phần đầu của định nghĩa hàm, ngoại trừ:


 • Nó không có bất kì lệnh nào
  cho hàm. Điều này có nghĩa là nó không bao gồm thân hàm với tất cả các
  lệnh thường được bọc trong cặp ngoặc nhọn {
  }.
 • Nó kết thúc bằng dấu chấm
  phẩy (Wink.
 • Trong phần liệt kê các tham
  số chỉ cần viết kiểu của chúng là đủ. Việc viết tên của các tham số trong
  phần khai báo mẫu là không bắt buộc.
dụ:


// prototyping#include void odd (int a);void even (int a); int main (){ int i; do { cout << "Type a number: (0 to exit)"; cin >> i; odd (i); } while (i!=0); return 0;} void odd (int a){ if ((a%2)!=0) cout << "Number is odd.\n"; else even (a);} void even (int a){ if ((a%2)==0) cout << "Number is even.\n"; else odd (a);}
Type a number (0 to exit): 9
Number is odd.
Type a number (0 to exit): 6
Number is even.
Type a number (0 to exit): 1030
Number is even.
Type a number (0 to exit): 0
Number is even.
Ví dụ này rõ ràng không phải là một ví dụ về sự hiệu quả. Tôi chắc chắn rằng
các bạn có thể nhận được kết quả như trên chỉ với một nửa số dòng lệnh. Tuy
nhiên nó giúp cho chúng ta thấy được việc khai báo mẫu các hàm là như thế nào.
Hơn nữa, trong ví dụ này việc khai báo mẫu ít nhất một hàm là bắt buộc.

Đầu tiên chúng ta thấy khai báo mẫu của hai hàm oddeven:


void odd (int a);
void even (int a);cho
phép hai hàm này có thể được sử dụng trước khi chúng được định nghĩa hoàn
chỉnh. Tuy nhiên lý do đặc biệt giải thích tại sao chương trình này lại cần ít
nhất một hàm phải được khi báo mẫu là trong odd
có một lời gọi đến even
và trong even có một lời
gọi đến odd. Vì vậy nếu
không có hàm nào được khai báo trước thì lỗi chắc chắn sẽ xẩy ra. Rất nhiều lập trình viên kinh nghiệm khuyên
rằng tất cả các hàm nên được khai báo mẫu. Đó cũng là lời khuyên
của tôi, nhất là trong trường hợp có nhiều hàm hoặc chúng rất dài, khi đó việc
khai báo tất cả các hàm ở cùng một chỗ cho phép chúng ta biết phải gọi các hàm
như thế nào, vì vậy tiết kiệm được thời gian.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay.P7.1

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:32 pm

Bài 7 : Mảng

Mảng là một dãy các phần tử có cùng kiểu được đặt liên tiếp trong bộ nhớ và
có thể truy xuất đến từng phần tử bằng cách thêm một chỉ số vào sau tên của
mảng.

Điều này có nghĩa là, ví dụ, chúng ta có thể lưu 5 giá trị kiểu int mà không cần phải khai báo 5 biến
khác nhau.Ví dụ, một mảng chứa 5 giá trị nguyên kiểu int có tên là billy có thể được
biểu diễn như sau:

trong
đó mỗi một ô trống biểu diễn một phần tử của mảng, trong trường hợp này là các
giá trị nguyên kiểu int.
Chúng được đánh số từ 0
đến 4 vì phần tử đầu tiên
của mảng luôn là 0 bất kể
độ dài của nó là bao nhiêu.


Như
bất kì biến nào khác, một mảng phải được khai báo trước khi có thể sử dụng. Một
khai báo điển hình cho một mảng trong C++ như sau:


type name [elements];


trong
đó type là một kiểu dữ
liệu hợp lệ (int, float...), name
là một tên biến hợp lệ và trường elements chỉ định mảng đó
sẽ chứa bao nhiêu phần tửvậy, để khai báo billy như đã trình bày ở trên chúng ta chỉ cần một dòng
đơn giản như sau:


int billy [5];Chú
ý: Trường elements bên trong cặp ngoặc [] phải là một giá trị hằng khi khai báo
một mảng, vì mảng là một khối nhớ tĩnh có kích cỡ xác định và trình biên dịch
phải có khả năng xác định xem cần bao nhiêu bộ nhớ để cấp phát cho mảng trước
khi các lệnh có thể được thực hiện.

Khởi tạo một mảng.
Khi
khai báo một mảng với tầm hoạt động địa phương (trong một hàm), theo mặc định
nó sẽ không được khởi tạo, vì vậy nội dung của nó là không xác định cho đến khi
chúng ra lưu các giá trị lên đó.


Nếu
chúng ta khai báo một mảng toàn cục (bên ngoài tất cả các hàm) nó sẽ được khởi
tạo và tất cả các phần tử được đặt bằng 0. Vì vậy nếu chúng ta khai báo mảng
toàn cục:


int billy [5];


mọi
phần tử của billy sẽ được khởi tạo là 0:

Nhưng
thêm vào đó, khi chúng ta khai báo một mảng, chúng ta có thể gán các giá trị
khởi tạo cho từng phần tử của nó. Ví dụ:


int billy [5] = {
16, 2, 77, 40, 12071 };lệnh
trên sẽ khai báo một mảng như sau:

Số
phần tử trong mảng mà chúng ta khởi tạo với cặp ngoặc nhọn { } phải bằng số phần tử của mảng đã được
khai báo với cặp ngoặc vuông [ ].
Bởi vì điều này có thể được coi là một sự lặp lại không cần thiết nên C++ cho phép
để trống giữa cặp ngoặc vuông, kích thước của mảng được xác định bằng số giá
trị giữa cặp ngoặc nhọn.

Truy xuất đến các phần tử của mảng.Ở bất kì điểm nào của chương trình trong tầm hoạt động của mảng, chúng ta có
thể truy xuất từng phần tử của mảng để đọc hay chỉnh sửa như là đối với một
biến bình thường. Cấu trúc của nó như sau:


name[index]


Như
ở trong ví dụ trước ta có mảng billy gồm 5 phần tử có kiểu int, chúng ta có thể truy xuất đến
từng phần tử của mảng như sau:


dụ, để lưu giá trị 75 vào phần tử thứ ba của billy ta viết như sau:


billy[2] = 75;


và,
ví dụ, để gán giá trị của phần tử thứ 3 của billy cho biến a, chúng ta viết:


a = billy[2];vậy, xét về mọi phương diện, biểu thức billy[2]
giống như bất kì một biến kiểu int.


Chú ý rằng phần tử thứ ba của billy
billy[2], vì mảng bắt
đầu từ chỉ số 0. Vì vậy, phần tử cuối cùng sẽ là billy[4]. Vì vậy nếu chúng ta viết billy[5], chúng ta sẽ truy xuất đến
phần tử thứ 6 của mảng và vượt quá giới hạn của mảng.

Trong C++, việc vượt quá giới hạn chỉ số của mảng là hoàn toàn hợp lệ, tuy
nhiên nó có thể gây ra những vấn đề thực sự khó phát hiện bởi vì chúng không
tạo ra những lỗi trong quá trình dịch nhưng chúng có thể tạo ra những kết quả
không mong muốn trong quá trình thực hiện. Nguyên nhân của việc này sẽ được nói
đến kĩ hơn khi chúng ta bắt đầu sử dụng con trỏ.

Cần phải nhấn mạnh rằng chúng ta sử dụng cặp ngoặc vuông cho hai tác vụ: đầu
tiên là đặt kích thước cho mảng khi khai báo chúng và thứ hai, để chỉ định chỉ
số cho một phần tử cụ thể của mảng khi xem xét đến nó.

int billy[5]; // khai báo một mảng mới.billy[2] = 75; // truy xuất đến một phần tử của mảng.


Một
vài thao tác hợp lệ khác với mảng:


billy[0] = a;
billy[a] = 75;
b = billy [a+2];
billy[billy[a]] = billy[2] + 5;// ví dụ về mảng#include int billy [] = {16, 2, 77, 40, 12071};int n, result=0; int main (){ for ( n=0 ; n<5 ; n++ ) { result += billy[n]; } cout << result; return 0;}
12206

avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P7.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:34 pm

Mảng
nhiều chiều.

Mảng
nhiều chiều có thể được coi như mảng của mảng, ví dụ, một mảng hai chiều có thể
được tưởng tược như là một bảng hai chiều gồm các phần tử có kiểu dữ liệu cụ
thể và giống nhau.

jimmy biểu diễn một mảng hai chiều kích
thước 3x5 có kiểu int.
Cách khai báo mảng này như sau:


int jimmy [3][5];


và,
ví dụ, cách để truy xuất đến phần tử thứ hai theo chiều dọc và thứ tư theo
chiều ngang trong một biểu thức như sau: jimmy[1][3]

(hãy nhớ rằng chỉ số của mảng luôn bắt đầu từ 0).


Mảng
nhiều chiều không bị giới hạn bởi hai chỉ số (hai chiều), Chúng có thể chứa bao
nhiều chỉ số tùy thích mặc dù ít khí cần phải dùng đến mảng lớn hơn 3 chiều.
Hãy thử xem xét lượng bộ nhớ mà một mảng có nhiều chỉ số cần đến. Ví dụ:


char century [100][365][24][60][60];


gán
một giá trị char cho mỗi
giây trong một thế kỉ, phải cần đến hơn 3 tỷ giá trị chars! Chúng ta sẽ phải cần khoảng 3GB
RAM để khai báo nó.


Mảng
nhiều chiều thực ra là một khái niệm trừu tượng vì chúng ta có thể có kết quả
tương tự với mảng một chiều bằng một thao tác đơn giản giữa các chỉ số của nó:


int jimmy [3][5]; tương
đương với
int jimmy [15];
(3 * 5 = 15)


Dưới
đây là hai ví dụ với cùng một kết quả như nhau, một sử dụng mảng hai chiều và một
sử dụng mảng một chiều:

// multidimensional array#include #define WIDTH 5#define HEIGHT 3 int jimmy [HEIGHT][WIDTH];int n,m; int main (){ for (n=0;n // pseudo-multidimensional array#include #define WIDTH 5#define HEIGHT 3 int jimmy [HEIGHT * WIDTH];int n,m; int main (){ for (n=0;n


không
một chương trình nào viết gì ra màn hình nhưng cả hai đều gán giá trị vào khối
nhớ có tên jimmy theo
cách sau:

Chúng
ta đã định nghĩa hằng (#define)
để đơn giản hóa những chỉnh sửa sau này của chương trình, ví dụ, trong trường
hợp chúng ta quyết định tăng kích thước của mảng với chiều cao là 4 thay
vì là 3, chúng ta chỉ cần thay đổi dòng:


#define HEIGHT 3


thành#define HEIGHT 4không phải có thêm sự thay đổi nào nữa đối với chương trình.

Dùng
mảng làm tham số.

Vào
một lúc nào đó có thể chúng ta cần phải truyền một mảng tới một hàm như là một
tham số. Trong C++, việc truyền theo tham số giá trị một khối nhớ là không hợp
lệ, ngay cả khi nó được tổ chức thành một mảng. Tuy nhiên chúng ta lại được
phép truyền địa chỉ của nó, việc này cũng tạo ra kết quả thực tế giống thao tác
ở trên nhưng lại nhanh hơn nhiều và hiệu quả hơn.


Để
có thể nhận mảng là tham số thì điều duy nhất chúng ta phải làm khi khai báo
hàm là chỉ định trong phần tham số kiểu dữ liệu cơ bản của mảng, tên mảng và
cặp ngoặc vuông trống. Ví dụ, hàm sau:


void procedure (int arg[])


nhận
vào một tham số có kiểu "mảng của char"
và có tên arg. Để truyền
tham số cho hàm này một mảng được khai báo:


int myarray [40];


chỉ
cần gọi hàm như sau:


procedure (myarray);


Dưới
đây là một ví dụ cụ thể


// arrays as parameters#include void printarray (int arg[], int length) { for (int n=0; n
5 10 15
2 4 6 8 10

Như
bạn có thể thấy, tham số đầu tiên (int
arg[]
) chấp nhận mọi mảng có kiểu cơ bản là int, bất kể độ dài của nó là bao
nhiêu, vì vậy cần thiết phải có tham số thứ hai để báo cho hàm này biết độ dài
của mảng mà chúng ta truyền cho nó.


Trong
phần khai báo hàm chúng ta cũng có thể dùng tham số là các mảng nhiều chiều.
Cấu trúc của mảng 3 chiều như sau:


base_type[][depth][depth]dụ, một hàm với tham số là mảng nhiều chiều có thể như sau:


void procedure (int myarray[][3][4])


chú
ý rằng cặp ngoặc vuông đầu tiên để trống nhưng các cặp ngoặc sau thì không. Bạn
luôn luôn phải làm vậy vì trình biên dịch C++ phải có khả năng xác định độ lớn
của các chiều thêm vào của mảng. Mảng, cả một chiều và nhiều chiều, khi truyền
cho hàm như là một tham số thường là nguyên nhân gây lỗi cho những lập trình
viên thiếu kinh nghiệm. Các bạn nên đọc bài 3.3. Con trỏ để có thể hiểu
rõ hơn mảng hoạt động như thế nào.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P8.1

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:34 pm

Bài 8 : Xâu Ký Tự

Trong tất cả các chương trình chúng ta đã thấy cho đến giờ, chúng ta chỉ sử
dụng các biến kiểu số, chỉ dùng để biểu diễn các số. Nhưng bên cạnh các biến
kiểu số còn có các xâu kí tự, chúng cho phép chúng ta biểu diễn các chuỗi kí tự
như là các từ, câu, đoạn văn bản... Cho đến giờ chúng ta mới chỉ dùng chúng
dưới dạng hằng chứ chứa quan tâm đến các biến có thể chứa chúng.

Trong C++ không có kiểu dữ liệu cơ bản để lưu các xâu kí tự. Để có
thể thỏa mãn nhu cầu này, người ta sử dụng mảng có kiểu char. Hãy nhớ rằng kiểu dữ liệu này (char) chỉ có thể lưu trữ một kí tự
đơn, bởi vậy nó được dùng để tạo ra xâu của các kí tự đơn.

Ví dụ, mảng sau (hay là xâu kí tự):


char jenny [20];

có thể lưu một xâu kí tự với độ dài cực đại là 20 kí tự. Bạn có thể tưởng
tượng nó như sau:
Kích thước cực đại này không cần phải luôn luôn dùng đến. Ví dụ, jenny có thể lưu xâu "Hello" hay "Merry christmas".
Vì các mảng kí tự có thể lưu các xâu kí tự ngắn hơn độ dài của nó, trong C++ đã
có một quy ước để kết thúc một nội dung của một xâu kí tự bằng một kí tự null,
có thể được viết là '\0'.

Chúng ta có thể biểu diễn jenny
(một mảng có 20 phần tử kiểu char)
khi lưu trữ xâu kí tự "Hello"
và "Merry Christmas"
theo cách sau:
Chú ý rằng sau nội dung của xâu, một kí tự null ('\0') được dùng để báo hiệu kết thúc
xâu. Những ô màu xám biểu diễn những giá trị không xác định.

Khởi tạo các xâu kí tự.Vì những xâu kí tự là những mảng bình thường nên chúng cũng như các mảng
khác. Ví dụ, nếu chúng ta muốn khởi tạo một xâu kí tự với những giá trị xác
định chúng ta có thể làm điều đó tương tự như với các mảng khác:


char mystring[] = { 'H', 'e', 'l',
'l', 'o', '\0' };

Tuy nhiên, chúng ta có thể khởi tạo giá trị cho một xâu kí tự bằng cách
khác: sử dụng các hằng xâu kí tự.

Trong các biểu thức chúng ta đã sử dụng trong các ví dụ trong các chương
trước các hằng xâu kí tự để xuất hiện vài lần. Chúng được biểu diễn trong cặp
ngoặc kép ("), ví dụ:


"the result is: "


là một hằng xâu kí tự chúng ta sử dụng ở một số chỗ.

Không giống như dấu nháy đơn (')
cho phép biểu diễn hằng kí tự, cặp ngoặc kép (")
là hằng biểu diễn một chuỗi kí tự liên tiếp, và ở cuối chuỗi một kí tự null ('\0') luôn được tự động thêm vào.

Vì vậy chúng ta có thể khởi tạo xâu mystring
theo một trong hai cách sau đây:


char mystring [] = { 'H', 'e', 'l',
'l', 'o', '\0' };
char mystring [] = "Hello";

Trong cả hai trường hợp mảng (hay xâu kí tự) mystring được khai báo với kích thước 6 kí tự: 5 kí tự
biểu diễn Hello cộng với
một kí tự null.

Trước khi tiếp tục, tôi cần phải nhắc nhở bạn rằng việc gán nhiều hằng như
việc sử dụng dấu ngoặc kép (")
chỉ hợp lệ khi khởi tạo mảng, tức là lúc khai báo mảng. Các biểu
thức trong chương trình như:


mystring =
"Hello";

mystring[] = "Hello";


là không hợp lệ, cả câu lệnh dưới đây cũng vậy:


mystring = { 'H', 'e', 'l',
'l', 'o', '\0' };


Vậy hãy nhớ: Chúng ta chỉ có thể "gán" nhiều hằng cho một mảng
vào lúc khởi tạo nó
. Nguyên nhân là một thao tác gán (=) không thể nhận vế trái là cả một mảng
mà chỉ có thể nhận một trong những phần tử của nó. Vào thời điểm khởi tạo mảng
là một trường hợp đặc biệt, vì nó không thực sự là một lệnh gán mặc dù nó sử
dụng dấu bằng (=).

Gán giá trị cho xâu kí tựVì vế trái của một lệnh gán chỉ có thể là một phần tử của mảng chứ không thể
là cả mảng, chúng ta có thể gán một xâu kí tự cho một mảng kiểu char sử dụng một phương pháp như sau:


mystring[0] = 'H';
mystring[1] = 'e';
mystring[2] = 'l';
mystring[3] = 'l';
mystring[4] = 'o';
mystring[5] = '\0';


Nhưng rõ ràng đây không phải là một phương pháp thực tế. Để gán giá trị cho
một xâu kí tự, chúng ta có thể sử dụng loạt hàm kiểu strcpy (string copy),
hàm này được định nghĩa trong string.h
và có thể được gọi như sau:


strcpy (string1, string2);

Lệnh này copy nội dung của string2
sang string1. string2 có thể là một mảng, con trỏ
hay một hằng xâu kí tự, bởi vậy lệnh sau đây là một cách đúng để gán xâu
hằng "Hello"
cho mystring:


strcpy (mystring, "Hello");

Ví dụ:


// setting value to string#include #include int main (){ char szMyName [20]; strcpy (szMyName,"J. Soulie"); cout << szMyName; return 0;}
J. SoulieĐể ý rằng chúng ta phải include file
để có thể sử dụng hàm strcpy.


Mặc dù chúng ta luôn có thể viết một hàm đơn giản như hàm setstring dưới đây để thực hiện một
thao tác giống như strcpy:


// setting value to string#include void setstring (char szOut [], char szIn []){ int n=0; do { szOut[n] = szIn[n]; n++; } while (szIn[n] != 0);} int main (){ char szMyName [20]; setstring (szMyName,"J. Soulie"); cout << szMyName; return 0;}
J. SoulieMột phương thức thường dùng khác để gán giá
trị cho một mảng là sử dụng trực tiếp dòng nhập dữ liệu (cin).
Trong trường hợp này giá trị của xâu kí tự được gán bởi người dùng trong quá
trình chương trình thực hiện.

Khi cin được sử dụng
với các xâu kí tự nó thường được dùng với phương thức getline của nó, phương thức này có thể
được gọi như sau:


cin.getline ( char buffer[], int length, char delimiter = '
\n');


trong đó buffer
(bộ đệm) là địa chỉ nơi sẽ lưu trữ dữ liệu vào (như là một mảng chẳng hạn), length là độ dài cực đại của bộ
đệm (kích thước của mảng) và delimiter
là kí tự được dùng để kết thúc việc nhập, mặc định - nếu chúng ta không dùng
tham số này - sẽ là kí tự xuống dòng ('\n').


Ví dụ sau đây lặp lại tất cả những gì bạn gõ trên bàn phím. Nó rất đơn giản
nhưng là một ví dụ cho thấy bạn có thể sử dụng cin.getline với các xâu kí tự như thế nào:


// cin with strings#include int main (){ char mybuffer [100]; cout << "What's your name? "; cin.getline (mybuffer,100); cout << "Hello " << mybuffer << ".\n"; cout << "Which is your favourite team? "; cin.getline (mybuffer,100); cout << "I like " << mybuffer << " too.\n"; return 0;}
What's your name? Juan
Hello Juan.
Which is your favourite team?
Inter Milan
I like Inter Milan
too.
Chú ý trong cả hai lời gọi cin.getline
chúng ta sử dụng cùng một biến xâu (mybuffer).
Những gì chương trình làm trong lời gọi thứ hai đơn giản là thay thế nội dung
của buffer trong lời gọi
cũ bằng nội dung mới.

Nếu bạn còn nhớ phần nói về giao tiếp với, bạn sẽ nhớ rằng chúng ta đã sử
dụng toán tử >> để
nhận dữ liệu trực tiếp từ đầu vào chuẩn. Phương thức này có thể được dùng với
các xâu kí tự thay cho cin.getline.
Ví dụ, trong chươn trình của chúng ta, khi chúng ta muốn nhận dữ liệu từ người
dùng chúng ta có thể viết:


cin >> mybuffer;

lệnh này sẽ làm việc như nó có những hạn chế sau mà cin.getline không có:


 • Nó chỉ có thể nhận những từ
  đơn (không nhận được cả câu) vì phương thức này sử dụng kí tự trống(bao
  gồm cả dấu cách, dấu tab và dấu xuống dòng) làm dấu hiệu kết thúc..
 • Nó không cho phép chỉ định
  kích thước cho bộ đệm. Chương trình của bạn có thể chạy không ổn định nếu
  dữ liệu vào lớn hơn kích cỡ của mảng chứa nó.


Vì những nguyên nhân trên, khi muốn nhập vào
các xâu kí tự bạn nên sử dụng cin.getline thay vì cin
>>
.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P8.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:36 pm

Chuyển đổi xâu kí tự sang các kiểu khác.Vì một xâu kí tự có thể biểu diễn nhiều kiểu dữ liệu khác như dạng số nên
việc chuyển đổi nội dung như vậy sang dạng số là rất hữu ích. Ví dụ, một xâu có
thể mang giá trị "1977"nhưng
đó là một chuỗi gồm 5 kí tự (kể cả kí tự null) và không dễ gì chuyển thành một
số nguyên. Vì vậy thư viện cstdlib
(stdlib.h) đã cung cấp 3
macro/hàm hữu ích sau:


 • atoi: chuyển xâu thành kiểu int.
 • atol: chuyển xâu thành
  kiểu long.
 • atof: chuyển xâu thành
  kiểu float.


Tất cả các hàm này nhận một tham số và trả về giá trị số (int, long
hoặc float). Các hàm này khi kết
hợp với phương thức getline
của cin là một cách đáng
tin cậy hơn phương thức cin>>
cổ điển khi yêu cầu người sử dụng nhập vào một số:


// cin and ato* functions#include #include int main (){ char mybuffer [100]; float price; int quantity; cout << "Enter price: "; cin.getline (mybuffer,100); price = atof (mybuffer); cout << "Enter quantity: "; cin.getline (mybuffer,100); quantity = atoi (mybuffer); cout << "Total price: " << price*quantity; return 0;}
Enter price: 2.75
Enter quantity: 21
Total price: 57.75
Các hàm để thao tác trên chuỗiThư viện cstring (string.h)
không chỉ có hàm strcpy
mà còn có nhiều hàm khác để thao tác trên chuỗi. Dưới đây là giới thiệu lướt
qua của các hàm thông dụng nhất:


strcat: char* strcat (char* dest, const char* src);


Gắn thêm chuỗi src vào phía
cuối của dest. Trả về dest.


strcmp: int strcmp (const char* string1, const char* string2);


So sánh hai xâu string1string2.
Trả về 0 nếu hai xâu là bằng
nhau.


strcpy: char* strcpy (char* dest, const char* src);


Copy nội dung của src cho dest.
Trả về dest.


strlen: size_t strlen (const char* string);


Trả về độ dài của string.


Chú ý: char*
hoàn toàn tương đương với char[]
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P9.1

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:38 pm

Bài 9 : Con Trỏ

Chúng ta đã biết các biến chính là các ô nhớ mà chúng ta có thể truy xuất
dưới các tên. Các biến này được lưu trữ tại những chỗ cụ thể trong bộ nhớ. Đối
với chương trình của chúng ta, bộ nhớ máy tính chỉ là một dãy gồm các ô nhớ 1
byte, mỗi ô có một địa chỉ xác định.

Một sự mô hình tốt đối với bộ nhớ máy tính chính là một phố trong một thành
phố. Trên một phố tất cả các ngôi nhà đều được đánh số tuần tự với một cái tên
duy nhất nên nếu chúng ta nói đến số 27 phố Trần Hưng Đạo thì chúng ta có thể
tìm được nơi đó mà không lầm lẫn vì chỉ có một ngôi nhà với số như vậy.

Cũng với cách tổ chức tương tự như việc đánh số các ngôi nhà, hệ điều hành
tổ chức bộ nhớ thành những số đơn nhất, tuần tự, nên nếu chúng ta nói đến vị
trí 1776 trong bộ nhớ chúng ta biết chính xác ô nhớ đó vì chỉ có một vị trí với
địa chỉ như vậy.

Toán tử lấy địa chỉ (&).Vào thời điểm mà chúng ta khai báo một biến thì nó phải được lưu trữ trong
một vị trí cụ thể trong bộ nhớ. Nói chung chúng ta không quyết định nơi nào
biến đó được đặt - thật may mắn rằng điều đó đã được làm tự động bởi trình biên
dịch và hệ điều hành, nhưng một khi hệ điều hành đã gán một địa chỉ cho biến
thì chúng ta có thể muốn biết biến đó được lưu trữ ở đâu.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt trước tên biến một dấu và (&), có nghĩa là "địa chỉ
của
". Ví dụ:


ted = &andy;

sẽ gán cho biến ted
địa chỉ của biến andy, vì
khi đặt trước tên biến andy
dấu và (&) chúng ta không
còn nói đến nội dung của biến đó mà chỉ nói đến địa chỉ của nó trong bộ nhớ.

Giả sử rằng biến andy
được đặt ở ô nhớ có địa chỉ 1776
và chúng ta viết như sau:


andy = 25;
fred = andy;
ted = &andy;

kết quả sẽ giống như trong sơ đồ dưới đây:
Chúng ta đã gán cho fred
nội dung của biến andy
như chúng ta đã làm rất lần nhiều khác trong những phần trước nhưng với biến ted chúng ta đã gán địa chỉ
hệ điều hành lưu giá trị của biến andy,
chúng ta vừa giả sử nó là 1776.


Những biến lưu trữ địa chỉ của một biến khác (như ted ở trong ví dụ trước) được gọi là con
trỏ
. Trong C++ con trỏ có rất nhiều ưu điểm và chúng được sử dụng rất
thường xuyên, Tiếp theo chúng ta sẽ thấy các biến kiểu này được khai báo như
thế nào.

Toán tử tham chiếu (*)Bằng cách sử dụng con trỏ chúng ta có thể truy xuất trực tiếp đến giá trị
được lưu trữ trong biến được trỏ bởi nó bằng cách đặ trước tên biến con trỏ một
dấu sao (*) - ở đây có thể được
dịch là "giá trị được trỏ bởi". Vì vậy, nếu chúng ta viết:


beth = *ted;

(chúng ta có thể đọc nó là: "beth bằng giá trị được trỏ bởi
ted" beth sẽ mang
giá trị 25, vì ted bằng 1776 và giá trị trỏ bởi 177625.
Bạn phải phân biệt được rằng ted
có giá trị 1776, nhưng *ted (với một dấu sao đằng trước) trỏ
tới giá trị được lưu trữ trong địa chỉ 1776,
đó là 25. Hãy chú ý sự
khác biệt giữa việc có hay không có dấu sao tham chiếu.

beth = ted; // beth bằng ted ( 1776 )beth = *ted; // beth bằng giá trị được trỏ bởi( 25 )


Toán tử lấy địa chỉ (&)
Nó được dùng như là một tiền tố của biến và có thể được dịch là "địa
chỉ của
", vì vậy &variable1
có thể được đọc là "địa chỉ của variable1".

Toán tử tham chiếu (*)
Nó chỉ ra rằng cái cần được tính toán là nội dung được trỏ bởi biểu thức được
coi như là một địa chỉ. Nó có thể được dịch là "giá trị được trỏ bởi"..
*mypointer được đọc là "giá
trị được trỏ bởi
mypointer".

Vào lúc này, với những ví dụ đã viết ở trên


andy = 25;
ted = &andy;

bạn có thể dễ dàng nhận ra tất cả các biểu thức sau là đúng:

andy == 25&andy == 1776ted == 1776*ted == 25

Khai báo biến kiểu con trỏVì con trỏ có khả năng tham chiếu trực tiếp đến giá trị mà chúng trỏ tới nên
cần thiết phải chỉ rõ kiểu dữ liệu nào mà một biến con trỏ trỏ tới khai báo nó.
Vì vậy, khai báo của một biến con trỏ sẽ có mẫu sau:


type * pointer_name;

trong đó type
là kiểu dữ liệu được trỏ tới, không phải là kiểu của bản thân con trỏ.
Ví dụ:


int * number;
char * character;
float * greatnumber;

đó là ba khai báo của con trỏ. Mỗi biến đầu trỏ tới một kiểu dữ liệu khác
nhau nhưng cả ba đều là con trỏ và chúng đều chiếm một lượng bộ nhớ như nhau
(kích thước của một biến con trỏ tùy thuộc vào hệ điều hành). nhưng dữ liệu mà
chúng trỏ tới không chiếm lượng bộ nhớ như nhau, một kiểu int, một kiểu char và cái còn lại kiểu float.

Tôi phải nhấn mạnh lại rằng dấu sao (*)
mà chúng ta đặt khi khai báo một con trỏ chỉ có nghĩa rằng: đó là một con trỏ
và hoàn toàn không liên quan đến toán tử tham chiếu mà chúng ta đã xem xét
trước đó. Đó đơn giản chỉ là hai tác vụ khác nhau được biểu diễn bởi cùng một
dấu.


// my first pointer#include int main (){ int value1 = 5, value2 = 15; int * mypointer; mypointer = &value1; *mypointer = 10; mypointer = &value2; *mypointer = 20; cout << "value1==" << value1 << "/ value2==" << value2; return 0;}
value1==10 /
value2==20
Chú ý rằng giá trị của value1
value2 được thay đổi
một cách gián tiếp. Đầu tiên chúng ta gán cho mypointer địa chỉ của value1 dùng toán tử lấy địa chỉ (&) và sau đó chúng ta gán 10 cho giá trị được trỏ bởi mypointer, đó là giá trị được trỏ bởi value1 vì vậy chúng ta đã sửa biến value1 một cách gián tiếp

Để bạn có thể thấy rằng một con trỏ có thể mang một vài giá trị trong cùng
một chương trình chúng ta sẽ lặp lại quá trình với value2 và với cùng một con trỏ.

Đây là một ví dụ phức tạp hơn một chút:

// more pointers#include int main (){ int value1 = 5, value2 = 15; int *p1, *p2; p1 = &value1; // p1 = địa chỉ của value1 p2 = &value2; // p2 = địa chỉ của value2 *p1 = 10; // giá trị trỏ bởi p1 = 10 *p2 = *p1; // giá trị trỏ bởi p2 = giá trị trỏ bởi p1 p1 = p2; // p1 = p2 (phép gán con trỏ) *p1 = 20; // giá trị trỏ bởi p1 = 20 cout << "value1==" << value1 << "/ value2==" << value2; return 0;}
value1==10 /
value2==20


Một dòng có thể gây sự chú ý của bạn là:


int *p1, *p2;

dòng này khai báo hai con trỏ bằng cách đặt dấu sao (*) trước mỗi con trỏ. Nguyên nhân là kiểu
dữ liệu khai báo cho cả dòng là int
và vì theo thứ tự từ phải sang trái, dấu sao được tính trước tên kiểu. Chúng ta
đã nói đến điều này trong bài 1.3:
Các toán tử
.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P9.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:38 pm

Con trỏ và mảng.Trong thực tế, tên của một mảng tương đương với địa chỉ phần tử đầu tiên của
nó, giống như một con trỏ tương đương với địa chỉ của phần tử đầu tiên mà nó
trỏ tới, vì vậy thực tế chúng hoàn toàn như nhau. Ví dụ, cho hai khai báo sau:


int numbers [20];
int * p;


lệnh sau sẽ hợp lệ:


p = numbers;

Ở đây pnumbers là tương đương và chúng có
cũng thuộc tính, sự khác biệt duy nhất là chúng ta có thể gán một giá trị khác
cho con trỏ p trong khi numbers luôn trỏ đến phần tử đầu tiên
trong số 20 phần tử kiểu int mà
nó được định nghĩa với. Vì vậy, không giống như p - đó là một biến con trỏ bình thường, numbers là một con trỏ hằng. Lệnh gán
sau đây là không hợp lệ:


numbers = p;

bởi vì numbers là một
mảng (con trỏ hằng) và không có giá trị nào có thể được gán cho các hằng.

Vì con trỏ cũng có mọi tính chất của một biến nên tất cả các biểu thức có
con trỏ trong ví dụ dưới đây là hoàn toàn hợp lệ:


// more pointers#include int main (){ int numbers[5]; int * p; p = numbers; *p = 10; p++; *p = 20; p = &numbers[2]; *p = 30; p = numbers + 3; *p = 40; p = numbers; *(p+4) = 50; for (int n=0; n<5; n++) cout << numbers[n] << ", "; return 0;}
10, 20, 30, 40, 50,Trong bài "mảng" chúng ta đã dùng dấu ngoặc vuông để chỉ ra phần
tử của mảng mà chúng ta muốn trỏ đến. Cặp ngoặc vuông này được coi như là toán
tử offset và ý nghĩa của chúng không đổi khi được dùng với biến con trỏ. Ví dụ,
hai biểu thức sau đây:

a[5] = 0; // a [offset of 5] = 0*(a+5) = 0; // pointed by (a+5) = 0

là hoàn toàn tương đương và hợp lệ bất kể a là mảng hay là một con trỏ.

Khởi tạo con trỏKhi khai báo con trỏ có thể chúng ta sẽ muốn chỉ định rõ ràng chúng sẽ trỏ
tới biến nào,


int number;
int *tommy = &number;


là tương đương với:


int number;
int *tommy;
tommy = &number;


Trong một phép gán con trỏ chúng ta phải luôn luôn gán địa chỉ mà nó trỏ tới
chứ không phải là giá trị mà nó trỏ tới. Bạn cần phải nhớ rằng khi khai báo một
biến con trỏ, dấu sao (*) được
dùng để chỉ ra nó là một con trỏ, và hoàn toàn khác với toán tử tham chiếu. Đó
là hai toán tử khác nhau mặc dù chúng được viết với cùng một dấu. Vì vậy, các
câu lệnh sau là không hợp lệ:


int number;
int *tommy;
*tommy = &number;


Như đối với mảng, trình biên dịch cho phép chúng ta khởi tạo giá trị mà con
trỏ trỏ tới bằng giá trị hằng vào thời điểm khai báo biến con trỏ:


char * terry = "hello";


trong trường hợp này một khối nhớ tĩnh được dành để chứa "hello" và một con trỏ trỏ tới
kí tự đầu tiên của khối nhớ này (đó là kí tự h') được gán cho terry. Nếu "hello" được lưu tại địa chỉ 1702, lệnh khai báo
trên có thể được hình dung như thế này:
cần phải nhắc lại rằng terry
mang giá trị 1702 chứ
không phải là 'h' hay "hello".

Biến con trỏ terry trỏ
tới một xâu kí tự và nó có thể được sử dụng như là đối với một mảng (hãy nhớ
rằng một mảng chỉ đơn thuần là một con trỏ hằng). Ví dụ, nếu chúng ta muốn thay
kí tự 'o' bằng một dấu
chấm than, chúng ta có thể thực hiện việc đó bằng hai cách:


terry[4] = '!';
*(terry+4) = '!';


hãy nhớ rằng viết terry[4]
là hoàn toàn giống với viết *(terry+4)
mặc dù biểu thức thông dụng nhất là cái đầu tiên. Với một trong hai lệnh trên
xâu do terry trỏ đến sẽ
có giá trị như sau:
Các phép tính số học với pointerViệc thực hiện các phép tính số học với con trỏ hơi khác so với các kiểu dữ
liệu số nguyên khác. Trước hết, chỉ phép cộng và trừ là được phép dùng. Nhưng
cả cộng và trừ đều cho kết quả phụ thuộc vào kích thước của kiểu
dữ liệu mà biến con trỏ trỏ tới.

Chúng ta thấy có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau tồn tại và chúng có thể chiếm
chỗ nhiều hơn hoặc ít hơn các kiểu dữ liệu khác. Ví dụ, trong các kiểu số
nguyên, char chiếm 1 byte, short chiếm 2 byte và long
chiếm 4 byte.

Giả sử chúng ta có 3 con trỏ sau:char *mychar;
short *myshort;
long *mylong;


và chúng lần lượt trỏ tới ô nhớ 1000,
2000 and 3000.

Nếu chúng ta viết


mychar++;
myshort++;
mylong++;


mychar - như bạn mong đợi -
sẽ mang giá trị 1001. Tuy nhiên myshort sẽ mang giá trị 2002 và mylong
mang giá trị 3004. Nguyên nhân
là khi cộng thêm 1 vào một con trỏ thì nó sẽ trỏ tới phần tử tiếp theo có cùng
kiểu mà nó đã được định nghĩa, vì vậy kích thước tính bằng byte của kiểu dữ
liệu nó trỏ tới sẽ được cộng thêm vào biến con trỏ.
Điều này đúng với cả hai phép toán cộng và trừ đối với con trỏ. Chúng ta
cũng hoàn toàn thu được kết quả như trên nếu viết:


mychar = mychar + 1;
myshort = myshort + 1;
mylong = mylong + 1;


Cần phải cảnh báo bạn rằng cả hai toán tử tăng (++) và giảm (--)
đều có quyền ưu tiên lớn hơn toán tử tham chiếu (*), vì vậy biểu thức sau đây có thể dẫn tới kết quả sai:


*p++;
*p++ = *q++;


Lệnh đầu tiên tương đương với *(p++)
điều mà nó thực hiện là tăng p
(địa chỉ ô nhớ mà nó trỏ tới chứ không phải là giá trị trỏ tới).

Lệnh thứ hai, cả hai toán tử tăng (++)
đều được thực hiện sau khi giá trị của *q
được gán cho *p và sau đó cả q
và p đều tăng lên 1. Lệnh này tương đương với:


*p = *q;
p++;
q++;


Như đã nói trong các bài trước, tôi khuyên các bạn nên dùng các cặp ngoặc
đơn để tránh những kết quả không mong muốn.

Con trỏ trỏ tới con trỏC++ cho phép sử dụng các con trỏ trỏ tới các con trỏ khác giống như là trỏ
tới dữ liệu. Để làm việc đó chúng ta chỉ cần thêm một dấu sao (*) cho mỗi mức tham chiếu.


char a;
char * b;
char ** c;
a = 'z';
b = &a;
c = &b;


giả sử rằng a,b,c được lưu ở các ô nhớ 7230,
8092 and 10502, ta có thể mô tả đoạn mã trên
như sau:
Điểm mới trong ví dụ này là biến c,
chúng ta có thể nói về nó theo 3 cách khác nhau, mỗi cách sẽ tương ứng với một
giá trị khác nhau:


c là một biến có kiểu (char **) mang giá trị
8092

*c là một biến có kiểu (char*) mang giá trị 7230
**c là một biến có kiểu (char) mang giá trị 'z'


Con trỏ không kiểuCon trỏ không kiểu là một loại con trỏ đặc biệt. Nó có thể trỏ tới bất kì
loại dữ liệu nào, từ giá trị nguyên hoặc thực cho tới một xâu kí tự. Hạn chế
duy nhất của nó là dữ liệu được trỏ tới không thể được tham chiếu tới một cách
trực tiếp (chúng ta không thể dùng toán tử tham chiếu * với chúng) vì độ dài
của nó là không xác định và vì vậy chúng ta phải dùng đến toán tử chuyển kiểu
dữ liệu hay phép gán để chuyển con trỏ không kiểu thành một con trỏ trỏ tới một
loại dữ liệu cụ thể.

Một trong những tiện ích của nó là cho phép truyền tham số cho hàm mà không
cần chỉ rõ kiểu


// integer increaser#include void increase (void* data, int type){ switch (type) { case sizeof(char) : (*((char*)data))++; break; case sizeof(short): (*((short*)data))++; break; case sizeof(long) : (*((long*)data))++; break; }} int main (){ char a = 5; short b = 9; long c = 12; increase (&a,sizeof(a)); increase (&b,sizeof(b)); increase (&c,sizeof(c)); cout << (int) a << ", " << b << ", " << c; return 0;}
6, 10, 13sizeof là một toán tử
của ngôn ngữ C++, nó trả về một giá trị hằng là kích thước tính bằng byte của
tham số truyền cho nó, ví dụ sizeof(char)
bằng 1 vì kích thước của char là 1 byte.

Con trỏ hàmC++ cho phép thao tác với các con trỏ hàm. Tiện ích tuyệt vời này cho phép
truyền một hàm như là một tham số đến một hàm khác. Để có thể khai báo một con
trỏ trỏ tới một hàm chúng ta phải khai báo nó như là khai báo mẫu của một hàm
nhưng phải bao trong một cặp ngoặc đơn ()
tên của hàm và chèn dấu sao (*)
đằng trước.


// pointer to functions#include int addition (int a, int b){ return (a+b); } int subtraction (int a, int b){ return (a-b); } int (*minus)(int,int) = subtraction; int operation (int x, int y, int (*functocall)(int,int)){ int g; g = (*functocall)(x,y); return (g);} int main (){ int m,n; m = operation (7, 5, &addition); n = operation (20, m, minus); cout <
8Trong ví dụ này, minus
là một con trỏ toàn cục trỏ tới một hàm có hai tham số kiểu int, con trỏ này được gám để trỏ tới
hàm subtraction, tất cả
đều trên một dòng:


int (*
minus)(int,int) = subtraction;
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P10

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:39 pm

Bài 10 : Bộ Nhớ Động

Cho đến nay, trong các chương
trình của chúng ta, tất cả những phần bộ nhớ chúng ta có thể sử dụng là các
biến các mảng và các đối tượng khác mà chúng ta đã khai báo. Kích cỡ của chúng
là cố định và không thể thay đổi trong thời gian chương trình chạy. Nhưng nếu
chúng ta cần một lượng bộ nhớ mà kích cỡ của nó chỉ có thể được xác định khi
chương trình chạy, ví dụ như trong trường hợp chúng ta nhận thông tin từ người
dùng để xác định lượng bộ nhớ cần thiết.

Giải pháp ở đây chính là bộ
nhớ động
, C++ đã tích hợp hai toán tử newdelete để
thực hiện việc này


Hai toán tử new
delete chỉ có trong C++. Ở phần sau của bài chúng ta sẽ biết
những thao tác tương đương với các toán tử này trong C.

Toán tử newnew[ ]
Để có thể có được bộ nhớ động chúng ta có thể dùng toán tử new. Theo sau
toán tử này là tên kiểu dữ liệu và có thể là số phần tử cần thiết được đặt
trong cặp ngoặc vuông. Nó trả về một con trỏ trỏ tới đầu của khối nhớ vừa được
cấp phát. Dạng thức của toán tử này như sau:pointer
= new type

hoặc pointer = new type [elements]

Biểu thức đầu tien được dùng để cấp phát bộ nhớ chứa một phần tử có kiểu type.
Lệnh thứ hai được dùng để cấp phát một khối nhớ (một mảng) gồm các phần tử kiểu
type.
Ví dụ: int * bobby;
bobby = new int [5];


trong trường hợp này, hệ điều hành dành chỗ cho 5 phần tử kiểu int trong bộ nhớ và trả về một con trỏ
trỏ đến đầu của khối nhớ. Vì vậy lúc này bobby trỏ đến một khối nhớ hợp lệ gồm 5 phần tử int.
Bạn có thể hỏi tôi là có gì khác nhau giữa việc khai báo một mảng với việc
cấp phát bộ nhớ cho một con trỏ như chúng ta vừa làm. Điều quan trọng nhất là kích
thước
của một mảng phải là một hằng, điều này giới hạn kích thước của
mảng đến kích thước mà chúng ta chọn khi thiết kế chương trình trong khi đó cấp
phát bộ nhớ động cho phép cấp phát bộ nhớ trong quá trình chạy với kích thước
bất kì.

Bộ nhớ động nói chung được quản lí bởi hệ điều hành và trong các môi trường
đa nhiệm có thể chạy một lúc vài chương trình có một khả năng có thể xảy ra là
hết bộ nhớ để cấp phát. Nếu điều này xảy ra và hệ điều hành không thể cấp phát
bộ nhớ như chúng ta yêu cầu với toán tử new,
một con trỏ null (zero) sẽ được trả về. Vì vậy các bạn nên kiểm tra xem con trỏ
trả về bởi toán tử new
bằng null hay không:


int * bobby;
bobby = new int [5];
if (bobby == NULL)
{ // error assigning memory. Take measures. };


Toán tử delete.
Vì bộ nhớ động chỉ cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định, khi nó không
cần dùng đến nữa thì nó sẽ được giải phóng để có thể cấp phát cho các nhu cầu
khác trong tương lai. Để thực hiện việc này ta dùng toán tử delete, dạng thức của nó như sau:delete
pointer;

hoặc delete [] pointer;

Biểu thức đầu tiên nên được dùng để giải phóng bộ nhớ được cấp phát cho một
phần tử và lệnh thứ hai dùng để giải phóng một khối nhớ gồm nhiều phần tử
(mảng). Trong hầu hết các trình dịch cả hai biểu thức là tương đương mặc dù
chúng là rõ ràng là hai toán tử khác nhau.


// rememb-o-matic#include #include int main (){ char input [100]; int i,n; long * l, total = 0; cout << "How many numbers do you want to type in? "; cin.getline (input,100); i=atoi (input); l= new long; if (l == NULL) exit (1); for (n=0; n
How many numbers do
you want to type in?
5
Enter number : 75
Enter number : 436
Enter number : 1067
Enter number : 8
Enter number : 32
You have entered: 75, 436, 1067, 8, 32,
NULL là một hằng số
được định nghĩa trong thư viện C++ dùng để biểu thị con trỏ null. Trong trường
hợp hằng số này chưa định nghĩa bạn có thể tự định nghĩa nó:


#define NULL 0

Dùng 0 hay NULL khi kiểm tra
con trỏ là như nhau nhưng việc dùng NULL
với con trỏ được sử dụng rất rộng rãi và điều này được khuyến khích để giúp cho
chương trình dễ đọc hơn.

Bộ nhớ động trong ANSI-CToán tử [i]new và delete là độc quyền C++ và chúng không có trong
ngôn ngữ C. Trong ngôn ngữ C, để có thể sử dụng bộ nhớ động chúng ta phải sử
dụng thư viện stdlib.h.
Chúng ta sẽ xem xét cách này vì nó cũng hợp lệ trong C++ và nó vẫn còn được sử
dụng trong một số chương trình.

Hàm malloc
Đây là một hàm tổng quát để cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ. Cấu trúc của nó
như sau:


void * malloc (size_t nbytes);

trong đó nbytes là số
byte chúng ta muốn gán cho con trỏ. Hàm này trả về một con trỏ kiểu void*, vì vậy chúng ta phải chuyển đổi
kiểu sang kiểu của con trỏ đích, ví dụ:


char * ronny;
ronny = (char *) malloc (10);


Đoạn mã này cấp phát cho con trỏ ronny
một khối nhớ 10 byte. Khi chúng ta muốn cấp phát một khối dữ liệu có kiểu khác
char (lớn hơn 1 byte) chúng ta phải nhân số phần tử mong muốn với kích thước
của chúng. Thật may mắn là chúng ta có toán tử sizeof, toán tử này trả về kích thước của một kiểu dữ
liệu cụ thể.


int * bobby;
bobby = (int *) malloc (5 * sizeof(int));


Đoạn mã này cấp phát cho bobby
một khối nhớ gồm 5 số nguyên kiểu int, kích cỡ của kiểu dữ liệu này có
thể bằng 2, 4 hay hơn tùy thuộc vào hệ thống mà chương trình được dịch.

Hàm calloc.
calloc hoạt động rất
giống với malloc, sự khác nhau
chủ yếu là khai báo mẫu của nó:


void * calloc (size_t nelements, size_t size);

nó sử dụng hai tham số thay vì một. Hai tham số này được nhân với nhau để có
được kích thước tổng cộng của khối nhớ cần cấp phát. Thông thường tham số đầu
tiên (nelements) là số
phần tử và tham số thức hai (size)
là kích thước của mỗi phần tử. Ví dụ, chúng ta có thể định nghĩa bobby với calloc như sau:


int * bobby;
bobby = (int *) calloc (5, sizeof(int));


Một điểm khác nhau nữa giữa malloc
calloccalloc khởi tạo tất cả các phần tử của
nó về 0.

Hàm realloc.
Nó thay đổi kích thước của khối nhớ đã được cấp phát cho một con trỏ.


void * realloc (void * pointer, size_t size);

tham số pointer nhận
vào một con trỏ đã được cấp phát bộ nhớ hay một con trỏ null, và size chỉ định kích thước của khối nhớ
mới. Hàm này sẽ cấp phát size
byte bộ nhớ cho con trỏ. Nó có thể phải thay đổi vị vị trí của khối nhớ để có
thể đủ chỗ cho kích thước mới của khối nhớ, trong trường hợp này nội dung hiện
thời của khối nhớ được copy tới vị trí mới để đảm bảo dữ liệu không bị mất. Con
trỏ mới trỏ tới khối nhớ được hàm trả về. Nếu không thể thay đổi kích thước của
khối nhớ thì hàm sẽ trả về một con trỏ null nhưng tham số pointervà nội dung của nó sẽ
không bị thay đổi.

Hàm free.
Hàm này giải phóng một khối nhớ động đã được cấp phát bởi malloc, calloc hoặc realloc.


void free (void * pointer);

Hàm này chỉ được dùng để giải phóng bộ nhớ được cấp phát bởi các hàm malloc, calloc and realloc.
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P11

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:40 pm

Bài 11 : Các Cấu Trúc

Các cấu trúc dữ liệu.Một cấu trúc dữ liệu là một tập hợp của những kiểu dữ liệu khác nhau được
gộp lại với một cái tên duy nhất. Dạng thức của nó như sau:

struct model_name { type1 element1; type2 element2; type3 element3; . .} object_name;

trong đó model_name
tên của mẫu kiểu dữ liệu và tham số tùy chọn object_name một tên hợp lệ cho đối tượng. Bên trong cặp
ngoặc nhọn là tên các phần tử của cấu trúc và kiểu của chúng.

Nếu định nghĩa của cấu trúc bao gồm tham số model_name (tuỳ chọn), tham số này trở thành một tên
kiểu hợp lệ tương đương với cấu trúc. Ví dụ:

struct products { char name [30]; float price;} ; products apple;products orange, melon;

Chúng ta đã định nghĩa cấu trúc products
với hai trường: nameprice, mỗi trường có một kiểu khác
nhau. Chúng ta cũng đã sử dụng tên của kiểu cấu trúc (products) để khai báo ba đối tượng có
kiểu đó : apple, orangemelon.

Sau khi được khai báo, products
trở thành một tên kiểu hợp lệ giống các kiểu cơ bản như int, char
hay short.

Trường tuỳ chọn object_name
có thể nằm ở cuối của phần khai báo cấu trúc dùng để khai báo trực tiếp đối
tượng có kiểu cấu trúc. Ví dụ, để khai báo các đối tượng apple, orangemelon
như đã làm ở phần trước chúng ta cũng có thể làm theo cách sau:

struct products { char name [30]; float price;} apple, orange, melon;

Hơn nữa, trong trường hợp này tham số model_name
trở thành tuỳ chọn. Mặc dù nếu model_name
không được sử dụng thì chúng ta sẽ không thể khai báo thêm các đối tượng có
kiểu mẫu này.

Một điều quan trọng là cần phân biệt rõ ràng đâu là kiểu mẫu cấu
trúc, đâu là đối tượng cấu trúc. Nếu dùng các thuật ngữ chúng ta đã sử
dụng với các biến, kiểu mẫu là tên kiểu dữ liệu còn đối tượng là các biến.

Sau khi đã khai báo ba đối tượng có kiểu là một mẫu cấu trúc xác định (apple, orange and melon)
chúng ta có thể thao tác với các trường tạo nên chúng. Để làm việc này chúng ta
sử dụng một dấu chấm (.) chèn ở
giữa tên đối tượng và tên trường. Ví dụ, chúng ta có thể thao tác với bất kì
phần tử nào của cấu trúc như là đối với các biến chuẩn :


apple.name
apple.price
orange.name
orange.price
melon.name
melon.price


mỗi trường có kiểu dữ liệu tương ứng: apple.name,
orange.namemelon.name có kiểu char[30], và apple.price, orange.pricemelon.price có kiểu float.

Chúng ta tạm biệt apples, oranges và melons để đến với một ví dụ về các bộ
phim:


// example about structures#include #include #include struct movies_t { char title [50]; int year;} mine, yours; void printmovie (movies_t movie); int main (){ char buffer [50]; strcpy (mine.title, "2001 A Space Odyssey"); mine.year = 1968; cout << "Enter title: "; cin.getline (yours.title,50); cout << "Enter year: "; cin.getline (buffer,50); yours.year = atoi (buffer); cout << "My favourite movie is:\n "; printmovie (mine); cout << "And yours:\n "; printmovie (yours); return 0;} void printmovie (movies_t movie){ cout << movie.title; cout << " (" << movie.year << ")\n";}
Enter title: Alien
Enter year: 1979

My favourite movie is:
2001 A Space Odyssey (1968)
And yours:
Alien (1979)
Ví dụ này cho chúng ta thấy cách sử dụng các phần tử của một cấu trúc và bản
thân cấu trúc như là các biến thông thường. Ví dụ, yours.year là một biến hợp lệ có kiểu int cũng như mine.title là một mảng hợp lệ với 50
phần tử kiểu chars.

Chú ý rằng cả mine and
yours đều được coi là các
biến hợp lệ kiểu movie_t
khi được truyền cho hàm printmovie().Hơn
nữa một lợi thế quan trọng của cấu trúc là chúng ta có thể xét các phần tử của
chúng một cách riêng biệt hoặc toàn bộ cấu trúc như là một khối.

Các cấu trúc được sử dụng rất nhiều để xây dựng cơ sở dữ liệu đặc biệt nếu
chúng ta xét đến khả năng xây dựng các mảng của chúng.


// array of structures#include #include #define N_MOVIES 5 struct movies_t { char title [50]; int year;} films [N_MOVIES]; void printmovie (movies_t movie); int main (){ char buffer [50]; int n; for (n=0; n
Enter title: Alien
Enter year: 1979
Enter title: Blade Runner
Enter year: 1982
Enter title: Matrix
Enter year: 1999
Enter title: Rear Window
Enter year: 1954
Enter title: Taxi Driver
Enter year: 1975

You have entered these movies:
Alien (1979)
Blade Runner (1982)
Matrix (1999)
Rear Window (1954)
Taxi Driver (1975)


avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P11.2

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:40 pm

Con trỏ trỏ đến cấu trúcNhư bất kì các kiểu dữ liệu nào khác, các cấu trúc có thể được trỏ đến bởi
con trỏ. Quy tắc hoàn toàn giống như đối với bất kì kiểu dữ liệu cơ bản nào:

struct movies_t { char title [50]; int year;}; movies_t amovie;movies_t * pmovie;

Ở đây amovie là một
đối tượng có kiểu movies_t
pmovie là một con trỏ
trỏ tới đối tượng movies_t.
OK, bây giờ chúng ta sẽ đến với một ví dụ khác, nó sẽ giới thiệu một toán tử
mới:


// pointers to structures#include #include struct movies_t { char title [50]; int year;}; int main (){ char buffer[50]; movies_t amovie; movies_t * pmovie; pmovie = & amovie; cout << "Enter title: "; cin.getline (pmovie->title,50); cout << "Enter year: "; cin.getline (buffer,50); pmovie->year = atoi (buffer); cout << "\nYou have entered:\n"; cout << pmovie->title; cout << " (" << pmovie->year << ")\n"; return 0;}
Enter title: Matrix
Enter year: 1999

You have entered:
Matrix (1999)
Đoạn mã trên giới thiệu một điều quan trọng: toán tử ->. Đây là một toán tử tham chiếu chỉ
dùng để trỏ tới các cấu trúc và các lớp (class). Nó cho phép chúng ta không
phải dùng ngoặc mỗi khi tham chiếu đến một phần tử của cấu trúc. Trong ví dụ
này chúng ta sử dụng:


movies->title

nó có thể được dịch thành:


(*movies).title

cả hai biểu thức movies->title
(*movies).title đều
hợp lệ và chúng đều dùng để tham chiếu đến phần tử title của cấu trúc được trỏ bởi
movies. Bạn cần phân biệt
rõ ràng với:


*movies.title

nó tương đương với


*(movies.title)

lệnh này dùng để tính toán giá trị được trỏ bởi phần tử title của cấu trúc movies, trong trường hợp này (title
không phải là một con trỏ) nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Bản dưới đây tổng kết
tất cả các kết hợp có thể được giữa con trỏ và cấu trúc:


Biểu thức

Mô tả

Tương đương với

movies.title

Phần tử title
của cấu trúc moviesmovies->title

Phần tử titlecủa cấu trúc được trỏ bởi movies

(*movies).title

*movies.title

Giá trị được trỏ bởi phần tử title của cấu trúc movies

*(movies.title)

Các cấu trúc lồng nhauCác cấu trúc có thể được đặt lồng nhau vì vậy
một phần tử hợp lệ của một cấu trúc có thể là một cấu trúc khác.

struct movies_t { char title [50]; int year;} struct friends_t { char name [50]; char email [50]; movies_t favourite_movie;} charlie, maria; friends_t * pfriends = &charlie;

Vì vậy, sau phần khai báo trên chúng ta có thể sử dụng các biểu thức sau:


charlie.name
maria.favourite_movie.title
charlie.favourite_movie.year
pfriends->favourite_movie.year


(trong đó hai biểu thức cuối cùng là tương đương).

Các khái niệm cơ bản về cấu trúc được đề cập đến trong
phần này là hoàn toàn giống với ngôn ngữ C, tuy nhiên trong C++, cấu trúc đã
được mở rộng thêm các chức năng của một lớp với tính chất đặc trưng là tất cả
các phần tử của nó đều là công cộng (public). Bạn sẽ có thêm các thông tin chi
tiết trong phần
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

C++,cực hay,P12

Bài gửi by mushroom on Mon Mar 03, 2008 2:41 pm

Bài 12:Các Kiểu Dữ Liệu Do Người Dùng Định Nghĩa

Trong bài trước chúng ta đã xem xét một loại dữ liệu được định nghĩa bởi
người dùng (người lập trình): cấu trúc. Nhưng có còn nhiều kiểu dữ liệu tự định
nghĩa khác:

Tự định nghĩa các kiểu dữ liệu (typedef).C++ cho phép chúng ta định nghĩa các kiểu dữ liệu của riêng mình dựa trên
các kiểu dữ liệu đã có. Để có thể làm việc đó chúng ta sẽ sử dụng từ khoá typedef, dạng thức như sau:


typedef existing_type new_type_name ;

trong đó existing_type
là một kiểu dữ liệu cơ bản hay bất kì một kiểu dữ liệu đã định nghĩa và new_type_name là tên của kiểu dữ liệu
mới. Ví dụ


typedef char C;
typedef unsigned int WORD;
typedef char * string_t;
typedef char field [50];


Trong trường hợp này chúng ta đã định nghĩa bốn kiểu dữ liệu mới: C, WORD,
string_tfield kiểu char, unsigned int, char*
kiểu char[50], chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chúng như là các
kiểu dữ liệu hợp lệ:


C achar, anotherchar, *ptchar1;
WORD myword;
string_t ptchar2;
field name;


typedef có thể hữu dụng khi
bạn muốn định nghĩa một kiểu dữ liệu được dùng lặp đi lặp lại trong chương
trình hoặc kiểu dữ liệu bạn muốn dùng có tên quá dài và bạn muốn nó có tên ngắn
hơn.

UnionUnion cho phép một phần bộ nhớ có thể được truy xuất dưới dạng nhiều kiểu dữ
liệu khác nhau mặc dù tất cả chúng đều nằm cùng một vị trí trong bộ nhớ. Phần
khai báo và sử dụng nó tương tự với cấu trúc nhưng chức năng thì khác hoàn
toàn:

union model_name { type1 element1; type2 element2; type3 element3; . .} object_name;

Tất cả các phần tử của union đều chiếm cùng một chỗ trong bộ nhớ.
Kích thước của nó là kích thước của phần tử lớn nhất. Ví dụ:

union mytypes_t { char c; int i; float f; } mytypes;

định nghĩa ba phần tử


mytypes.c
mytypes.i
mytypes.f


mỗi phần tử có một kiểu dữ liệu khác nhau. Nhưng vì tất cả chúng đều nằm
cùng một chỗ trong bộ nhớ nên bất kì sự thay đổi nào đối với một phần tử sẽ ảnh
hưởng tới tất cả các thành phần còn lại.

Một trong những công dụng của union là dùng để kết hợp một kiểu dữ
liêu cơ bản với một mảng hay các cấu trúc gồm các phần tử nhỏ hơn. Ví dụ:

union mix_t{ long l; struct { short hi; short lo; } s; char c[4];} mix;

định nghĩa ba phần tử cho phép chúng ta truy xuất đến cùng một nhóm 4 byte: mix.l, mix.smix.c
mà chúng ta có thể sử dụng tuỳ theo việc chúng ta muốn truy xuất đến nhóm 4
byte này như thế nào. Tôi dùng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, mảng và cấu trúc
trong union để bạn có thể thấy các cách khác nhau mà chúng ta có thể truy xuất
dữ liệu.
Các unions vô danhTrong C++ chúng ta có thể sử dụng các unions vô danh. Nếu chúng ta đặt một
union trong một cấu trúc mà không đề tên (phần đi sau cặp ngoặc nhọn { }) union sẽ trở thành vô danh và
chúng ta có thể truy xuất trực tiếp đến các phần tử của nó mà không cần đến tên
của union (có cần cũng không được). Ví dụ, hãy xem xét sự khác biệt giữa hai
phần khai báo sau đây:union

union vô danh
struct { char title[50]; char author[50]; union { float dollars; int yens; } price;} book; struct { char title[50]; char author[50]; union { float dollars; int yens; };} book;Sự khác biệt duy nhất giữa hai đoạn mã này là trong đoạn mã đầu tiên chúng
ta đặt tên cho union (price)
còn trong cái thứ hai thì không. Khi truy nhập vào các phần tử dollarsyens, trong trường hợp thứ nhất chúng
ta viết:


book.price.dollars
book.price.yens


còn trong trường hợp thứ hai:


book.dollars
book.yens


Một lần nữa tôi nhắc lại rằng vì nó là một union, hai trường dollarsyens đều chiếm cùng một chỗ trong bộ
nhớ nên chúng không thể giữ hai giá trị khác nhau.

Kiểu liệt kê (enum)Kiểu dữ liệu liệt kê dùng để tạo ra các kiểu dữ liệu chứa một cái gì đó hơi
đặc biệt một chút, không phải kiểu số hay kiểu kí tự hoặc các hằng truefalse. Dạng thức của nó như sau:

enum model_name { value1, value2, value3, . .} object_name;


Ví dụ, chúng ta có thể tạo ra một kiểu dữ liệu
mới có tên color để lưu
trữ các màu với phần khai báo như sau:


enum colors_t {black, blue, green,
cyan, red, purple, yellow, white};

Chú ý rằng chúng ta không sử dụng bất kì một kiểu dữ liệu cơ bản nào trong
phần khai báo. Chúng ta đã tạo ra một kiểu dữ liệu mới mà không dựa trên bất kì
kiểu dữ liệu nào có sẵn: kiểu color_t,
những giá trị có thể của kiểu color_t
được viết trong cặp ngoặc nhọn {}.
Ví dụ, sau khi khai báo kiểu liệt kê, biểu thức sau sẽ là hợp lệ:


colors_t mycolor;

mycolor = blue;
if (mycolor == green) mycolor = red;


Trên thực tế kiểu dữ liệu liệt kê được dịch là một số nguyên và các giá trị
của nó là các hằng số nguyên được chỉ định. Nếu điều này không đựoc chỉ định,
giá trị nguyên tương đương với phần tử đầu tiên là 0 và các giá trị tiếp theo cứ thế tăng
lên 1, Vì vậy, trong kiểu dữ liệu colors_t
mà chúng ta định nghĩa ở trên, white
tương đương với 0, blue tương đương với 1, green
tương đương với 2 và cứ tiếp tục như thế.

Nếu chúng ta chỉ định một giá trị nguyên cho một giá trị nào đó của kiểu dữ
liệu liệt kê (trong ví dụ này là phần tử đầu tiên) các giá trị tiếp theo sẽ là
các giá trị nguyên tiếp theo, ví dụ:

enum months_t { january=1, february, march, april, may, june, july, august, september, october, november, december} y2k;

trong trường hợp này, biến y2k
có kiểu dữ liệu liệt kê months_t
có thể chứa một trong 12 giá trị từ january
đến december và tương
đương với các giá trị nguyên từ 1
đến 12, không phải 0 đến 11 vì chúng ta đã đặt january bằng 1


Nguồn internet
avatar
mushroomNữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 28
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
55/100  (55/100)
Cảnh cáo:
10/100  (10/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tài liệu C++,cực hay,^^.P1

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết